Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaa lakiesitystä ja muita joukkolainamarkkinoiden kehittämistoimia valmistelemaan on asetettu työryhmä

Valtiovarainministeriö 26.2.2015 14.46
Tiedote

Valtiovarainministeri Antti Rinne asetti 25.2.2015 työryhmän valmistelemaan joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaa lainsäädäntöä ja arvioimaan muita joukkolainamarkkinoiden ja niiden toimivuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä asiakokonaisuuteen muuten liittyviä lainsäädännöllisiä kehittämistarpeita.

Työryhmän tehtävänä on laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmä ottaa työssään, soveltuvin osin ja harkintansa mukaan, huomioon valtiovarainministeriön arviomuistiossa ja siihen annetussa laajassa lausuntopalautteessa esitetyt tavoitteet ja huomiot. Valtiovarainministeriön 24.11.2014 julkistamassa valtiovarainministeriön virkatyönä laatimaan arviomuistioon perustuneessa lausuntoyhteenvedossa joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva erillislainsäädäntö sai laajaa kannatusta. 

Joukkolainanhaltijoiden toimintaa ohjaavan lainsäädännön on tarkoitus muodostua suppean puitelain pohjalle. Tällöin ei puututtaisi markkinatoimijoiden sopimusvapauden piirissä pätevästi vallitsevan markkinakäytännön mukaisesti järjestettäviin asioihin enempää kuin on tarpeen arviomuistiossa ja lausuntopalautteessa esiin tulleiden oikeusvarmuutta tietyiltä osin haittaavien oikeudellisten ongelmien poistamiseksi. Puitelailla ei näin ollen luotaisi markkinaosapuolille tarvetta muuttaa olemassa olevien joukkolainojen ehtoja tai muita niihin liittyviä sopimuksia, vaan puitelaki mahdollistaisi edelleen tapauskohtaisen joustavuuden ja markkinaosapuolten mahdollisuuden kehittää itsenäisesti markkinakäytäntöjä.

Lisäksi työryhmä voi resurssiensa puitteissa arvioida, selvittää ja yksilöidä muita joukkolainamarkkinoiden ja niiden toimivuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä asiakokonaisuuteen muuten liittyviä lainsäädännöllisiä kehittämistarpeita. Näiden arviointien ja selvitysten tulokset ja huomiot voidaan julkistaa hallituksen esityksestä erillisessä muistiossa yhdessä mahdollisten ehdotettujen jatkotoimien kanssa. 

Työryhmä

Työryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden professori Jarno Tepora. Työryhmän toimikausi on 1.3.2015 – 30.6.2016.

Työryhmän asettamispäätös sekä arviomuistio että lausuntoyhteenveto löytyvät valtioneuvoston hankerekisteristä.

Lisätietoja:

työryhmän pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Aki Kallio, puh. 02955 30477
[email protected]

Rahoitusmarkkinat