OECD:n hallintoministerikokous

Martti Hetemäki: Hallintopolitiikka ja osallistava kasvu

Martti Hetemäki.

Ministeri Vehviläisen puheenjohtama OECD:n hallintoministerikokous järjestetään Helsingissä 28.10. 2015. Kokouksella on ajankohtainen ja haastava teema. Julkisen sektorin uutta visiota etsitään siitä, mikä rooli hallintopolitiikalla on osallistavassa kasvussa. Pitkälti kyse on siitä, miten osallistavalla politiikkatoimien suunnittelulla mahdollistetaan oikeudenmukainen ja entistä vahvempi ja kestävämpi taloudellinen kasvu.

OECD on tarttunut tähän ajankohtaiseen teemaan, koska sen jäsenmaissa viimeaikainen kehitys on lisännyt yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Osalla ihmisistä menee hyvin, osalla ei. Hyvinvoinnin eri osatekijät kuten koulutus, eliniän ennuste ja työllistymismahdollisuudet määräytyvät epätasaisesti sosioekonomisen aseman, sukupuolen, iän ja asuinpaikan perusteella. Tällainen kehitys on tyypillisesti horjuttanut markkinatalouden ja kasvun perusteita. Se myös heikentää kansalaisten luottamusta julkiseen hallintoon.

Kokouksen valmisteluaineistossa OECD toteaa, että kasvun mahdollistamiseksi laajemmat yhteiskunnalliset hyvinvoinnin tekijät on asetettava talouspolitiikan keskiöön. Osallistava kasvu vaatii nykyistä parempaan tietopohjaan perustuvaa päätöksentekoa. Se vaatii myös poikkihallinnollista ja eri sidosryhmien osaamista ja tietoa hyödyntävää valmistelua. OECD korostaa, että tässä on huolehdittava siitä, että heikompien ääni ei jää vanhempien ja paremmin organisoitujen eturyhmien äänen peittoon.

Valmistelun lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös tilivelvollisuuteen. Ministerikokouksessa tarkastellaan muiden asioiden ohessa sitä, miten entistä paremmin osaisimme arvioida linjausten ja toimenpiteiden vaikutuksia sekä etukäteen että jälkikäteen. Miten me muuten tiedämme mikä toimii ja mikä ei tai millaisia vaikutuksia eri ratkaisuilla on eri ihmisryhmien elämään tai organisaatioiden toimintaedellytyksiin.

Kaikki nämä haasteet ja kysymykset ovat kovin tuttuja myös meille suomalaisille. Olemme tehneet työtä näiden asioiden kehittämiseksi ja kehittämistä riittää edelleen. On tärkeää löytää parhaat mahdolliset keinot kasvun tukemiseksi ja osuvimmat indikaattorit sen seurantaan. Niitä ei tarvitse olla montaa, jos ne ovat oikeita. Tässä on varmasti selkeyttämisen ja kirkastamisen varaa niin meillä kuin muuallakin. Kokous avaa toivottavasti uusia näkökulmia myös tällä saralla.

Martti Hetemäki

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä

 

OECD Public Governance Ministerial Meeting.