OECD:n hallintoministerikokous

OECD Regulatory Policy Outlook 2015 -julkaisu

OECD: Tehokas sääntely lisää kasvua

OECD:n uuden raportin mukaan hallitusten tulisi parantaa uusien lakien suunnittelu- ja valmisteluprosessia, sillä sääntelyn puutteiden korjaamisella voi olla pienessäkin mittakaavassa tuntuvia positiivisia vaikutuksia talouteen ja hyvinvointiin.

OECD:n julkaisussa "OECD Regulatory Policy Outlook 2025" kartoitetaan ensimmäistä kertaa, kuinka OECD-maat kehittävät, panevat täytäntöön ja uudistavat lainsäädäntöään. Julkaisun mukaan hallitukset ovat päässeet pitkälle varmistaessaan, että lakien säätäminen on vastuullista ja perustuu tietoon. Lakien suunnittelutyössä, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa on kuitenkin edelleen parantamisen varaa.

Raportin mukaan 34 OECD-maasta 33:ssa on otettu käyttöön eksplisiittinen sääntelypolitiikka, ja kaikkeen uuteen sääntelyyn edellytetään sisältyvän vaikutusarviointi ja julkinen kuuleminen. Yhteensä 29 jäsenmaassa on oma ministeri sääntelynuudistustyötä varten.

Kolmanneksella OECD-maista ei kuitenkaan ole minkäänlaista linjausta sääntelyn noudattamisesta tai voimaansaattamisesta, ja kahdella kolmasosalla ei ole minkäänlaista järjestelmää lakien arvioimiseksi niiden voimaantulon jälkeen. Raportin mukaan tästä aiheutuu tarpeettomia kuluja yrityksille ja yhteiskunnalle.

Kansainvälinen yhteistyö lainsäädännön alalla on välttämätöntä, jotta voidaan luoda globaaleja sääntöjä ja standardeja, puuttua kaupan ongelmiin ja ympäristöriskeihin, sekä vähentää epäonnistunutta sääntelyä, jota havaittiin esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin ja äskettäisen Volkswagenin päästötestikohun yhteydessä. Kuitenkin vain kolmanneksella OECD-maista on selkeitä linjauksia kansainvälisestä sääntely-yhteistyöstä.

"Hallituksilla on tapana keskittää voimavaransa vero- ja menopolitiikkaansa, ja ne usein laiminlyövät kolmannen keinon, jolla taloudellista kasvua voi tukea – sääntelyn", sanoi OECD:n pääsihteeri Angel Gurría esitellessään raportin OECD:n hallintoministerikokouksessa Helsingissä.

"Hallitusten, jotka yrittävät päästä eroon heikosta kasvusta, täytyy tarttua sääntelyn puutteisiin ja varmistaa, että lait toimivat yhtä hyvin käytännössä kuin paperilla. Sen lisäksi, että lait täytyy suunnitella hyvin, niiden täytäntöönpanosta täytyy myös huolehtia, ne täytyy arvioida kunnolla ja niitä täytyy soveltaa yhdenmukaisesti yli hallinnonalojen, lainkäyttöalueiden ja rajojen", hän sanoi.

Sääntelyn parantaminen tuottaa tulosta. Raportissa kerrotaan, että Britanniassa byrokratian ankara vähentäminen säästi yrityksiltä 10 miljardia puntaa neljän vuoden aikana. Belgiassa sääntelyn yksinkertaistamisella saavutettiin kansalaisille ja yrityksille 1,25 miljardin euron säästöt. Australiassa sääntelyn kustannusten pienentäminen lisäsi bruttokansantuotetta 1,3 %.

OECD-maiden hallitukset ja teollisuus säästävät 153 miljoonaa euroa vuodessa sääntely- yhteistyön avulla, jolla vähennetään kemiallista testausta ja käytetään yhtenäistettyjä menettelytapoja ja töiden jakamista.

Huono sääntelykoordinaatio maiden välillä rasittaa yrityksiä ja kauppaa. Äskettäin allekirjoitettu Tyynenmeren kumppanuussopimus sekä tulevat COP21-ilmastoneuvottelut korostavat läheisemmän sääntely-yhteistyön kasvavaa tarvetta kaikilla sektoreilla tuotannosta ja finanssialasta hiilidioksidipäästöihin.

OECD Regulatory Policy Outlook 2015  -publikation (på svenska)
 

Raportti on ladattavissa:

http://www.oecd.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770-en.htm

Lisätietoja

Myös pyynnöt haastatella kirjoittajia: Catherine Bremer, OECD Media Office ([email protected]; +33 6 03 48 34 56).

OECD on globaali foorumi, joka edistää ihmisten taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia kaikkialla maailmassa. Se tekee yhteistyötä yli 100 maan kanssa.

 

OECD Public Governance Ministerial Meeting.