OECD:n hallintoministerikokous

Juha Sarkio: OECD:n hallintoministerit ensimmäistä kertaa koolla Helsingissä

Juha Sarkio

Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen järjestelyistä Suomessa vastaa valtiovarainministeriö ja sen puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Kokouksen teemana on hallintopolitiikka osallistavan kasvun mahdollistajana.

Kokous on ensimmäinen OECD:n virallinen ministerikokous Suomessa. Hallintoministerit kokoontuvat viiden vuoden välein. Suomi on ollut OECD:n jäsen vuodesta 1969. OECD:n merkitys Suomen hallintopolitiikan kehityksessä on ollut merkittävä. Ministerikokous on jatkoa Suomen aktiiviselle roolille OECD:ssa.

Miten hallintopolitiikalla voidaan varmistaa, että kaikki pääsevät osalliseksi hyvinvoinnin kasvusta?

Helsingissä järjestettävä hallintoministereiden kokous keskittyy osallistavaan kasvuun. Digitalisaatio, talouden ja hallinnon yhteentoimivuus sekä kasvun tasa-arvoinen jakautuminen ovat ykköstavoitteina kaikkialla. Osallistava kasvu vaatii hallinnolta kykyä saada aikaan kokonaisuuden huomioonottavia politiikkaratkaisuja.

Hallinnon luottamus kansalaisiin ja kansalaisten luottamus hallintoon

Ministerikokous punnitsee, millainen uusi visio julkiselle sektorille tarvitaan ja miten se voidaan toteuttaa. Osallistavan kasvun teeman alla pohditaan myös hallintoja ja eri instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen rapautumisen mukanaan tuomia vaikutuksia. Toisaalta pohditaan myös sitä, millainen on hallinnon luottamus kansalaisiin. Osallisuuden ja avoimuuden lisääminen sekä julkisen hallinnon yhteen toimivuus ovat avainasemassa.

Nuorisofoorumi ennen ministerikokousta

Suomella on tavoitteena avoimen hallinnon edistämisessä edistää lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteon valmistelussa. Myös OECD on vahva avoimen hallinnon puolestapuhuja. Vaikka ministerikokouksen teema ei suoraan olekaan nuorten arkipäivästä, on kuitenkin tärkeää kuulla nuoria ministerikokouksen aiheista. Hallintoministerit puhuvat avoimen hallinnon puolesta, joten on tärkeää, että tässä kokouksessa eletään kuten opetetaan.

Vapaaehtoiset jäsenmaat järjestävät nuorisofoorumin omassa maassaan haluamallaan tavalla. Suomessa nuorisofoorumia toteutetaan tilaisuuksien, koulujen  ja nuortenideat.fi -sähköisen osallistumiskanavan kautta. Eri maiden foorumeiden tulosten yhteenveto tulee osaksi ministereiden kokousaineistoa. Päivää ennen ministerikokousta eri maista tulevat nuoret tapaavat ministereitä ja jatkavat keskustelua nuorisofoorumin tuloksista Säätytalolla Helsingissä.

Juha Sarkio

valtion työmarkkinajohtaja
[email protected]

OECD Public Governance Ministerial Meeting.

 

OECD


Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, jonka päämaja on Pariisissa. Valtaosa OECD:n piirissä tehtävästä työstä pyrkii kehittämään tai harmonisoimaan jäsenmaiden politiikkaa eri talous- ja yhteiskuntaelämän sektoreilla. OECD toimii asiantuntijaorganisaationa, joka tukee jäsenmaissa tehtävää talous- ja yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa.

 

OECD:n osallistavan kasvun aloite


Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on kasvanut monissa osissa maailmaa. Monissa OECD-maissa ihmiset eivät ole nähneet reaalitulojensa kasvavan moneen vuoteen. Tuloerot ovat kasvaneet viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. OECD:n osallistavan kasvun aloite rakentuu sen vahvuuksille auttaa jäsenmaita tuottamaan parempaa politiikkaa oikeudenmukaisempien ja vahvempien yhteiskuntien sekä kestävän kasvun aikaansaamiseksi.