Ehdotukset tutkimuksen edistämisestä

Digi arkeen -neuvottelukunta esittää, että alla kuvatut ehdotukset tulisi ottaa huomioon ja edistettäväksi palveluiden digitalisaation edetessä Suomessa.

Ehdotus 11: Tarvitaan tutkimusta teknologian hyödyistä ja haitoista eri ihmisryhmille

Neuvottelukunnan tutkijoiden mielestä digitaalisuuden aiheuttamaa eriarvoisuutta sekä teknologian tuomia riskejä ja mahdollisuuksia tulisi tutkia Suomessa entistä monipuolisemmin kaikenikäisten palveluiden käyttäjien näkökulmasta sekä siitä näkökulmasta, miten digitalisaatiomuutos koetaan työelämässä. Väestöryhmittäin erityiskohteena ovat työn ulkopuolella olevat, kuten pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, osa maahanmuuttajataustaisista ja vammaisista henkilöistä sekä syrjäytymisuhan alla olevat nuoret.

Jatkossa tutkimuksen tulee pureutua siihen, miten teknologian käyttö tai käyttämättä jättäminen vaikuttaa ihmisen arkeen ja elämään sekä sitä ketkä hyötyvät digitaalisuudesta ja ketkä jäävät marginaaliin. Digitaalisten palvelujen käytön todellisia ja koettuja hyötyjä olisi mahdollista tarkastella virallisia tilastoja ja rekisterejä analysoimalla sekä keräämällä uusia kysely- ja haastatteluaineistoja. Tärkeää olisi tutkia julkisten palveluiden käytön ohella myös sosiaalista mediaa sekä verkon hyöty- ja viihdekäyttöä. Digitaalisuuden vaikutusten arvioimiseksi ihmisten arkeen tarvitaan myös laadullista ja etnografista tutkimusta erilaisista digikäytön tilanteista.

  • Osallistumiseen ja informaatioyhteiskunnan epätasa-arvoon liittyvien kysymysten osalta tutkimuksen painopisteen tulisi siirtyä tietoverkkojen saatavuudesta niiden käytön seurauksiin. On tutkittava tarkemmin erilaisten ihmisten digikäytön tilanteita sekä elämän laadun parantajana, että mahdollisena heikentäjänä.
  • Tarvitaan tutkimusta asioista, jotka vaikuttavat nuorten positiiviseen ja hyödylliseen digiosallisuuteen, erityishuomiota tarvitaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digiosaamisen ja -osallisuuteen. Teknologistuvassa yhteiskunnassa elämänhallinnan ja itsensä johtamisen taidot korostuvat, joten niihin kannattaa puuttua jo opiskeluaikana.
  • Sukupolvien välistä vuorovaikutusta digitaalisten laitteiden ja palvelujen käytössä ja oppimisessa pitäisi tutkia enemmän, esimerkiksi sitä mikä on perheen ja lasten merkitys ikäihmisille tässä suhteessa tai olisiko nuorten toimiminen digikummeina vanhuksille tehokas tapa parantaa ikääntyneiden digitaitoja.
  • Ikääntyneitä pitäisi tutkia myös mahdollisuuden näkökulmasta eikä vain ongelmana. Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia muun muassa vanhusten kotona asumisen pidentämiseen sekä yhteydenpitoon, terveydenhoitoon, harrastamiseen ja moneen muuhun asiaan. Ikääntyneiden roolia aktiivisina toimijoina, palvelujen käyttäjinä ja kuluttajina pitäisi tutkimuksissa korostaa enemmän. Ei pelkästään toiminnan kohteina, niin kuin nyt on suureksi osaksi tilanne.

Ehdotus 12: Tarvitaan tutkimusta digiosallisuuden kehittämiskokeiluiden vaikutuksista

Ajankohtaista juuri nyt on tutkia miten valtakunnallinen digituen malli pystyy kohentamaan kansalaisten digitaitoja ja siten kaventamaan digitaalista kuilua. Digitukea ja -neuvontaa tulisi tutkia vuorovaikutuksellisena oppimistapahtumana, jolla voi olla merkitystä myös vertaistukea antavien osaamisen ylläpitämiselle.

Tutkimuksella voi olla rooli käyttäjien digitaitojen parantamiseen tähtäävien kokeilujen kehittävässä arvioinnissa. Monitoimijainen verkosto voisi arvioida kokeilujen vaikutuksia sekä jalkauttaa kokeiluja ja niiden tuloksia laajempaan käyttöön. Kokeilun rinnalle voidaan tehdä vaikuttavuustutkimus.