Förslag om främjande av forskning

Delegationen föreslår att nedan beskrivna förslag ska beaktas och främjas när digitaliseringen av tjänsterna fortskrider i Finland.

Förslag 11: Det behövs forskning om teknikens fördelar och nackdelar för olika grupper

Delegationens forskare tycker att den digitala polariseringen samt teknikens risker och möjligheter bör studeras ännu mångsidigare i Finland utifrån användare i alla åldrar och erfarenheterna av hur digitaliseringen förändrar arbetslivet. Särskilda forskningsobjekt är befolkningsgrupper som inte är i arbete, såsom långtidsarbetslösa, äldre, delvis personer med invandrarbakgrund och personer med funktionsnedsättning samt unga som hotas av utslagning.

I fortsättningen bör forskningen titta noggrannare på hur människors vardag och liv påverkas av att man använder eller avstår från att använda tekniken samt vilka som gynnas av digitaliseringen och vilka som marginaliseras. Verklig och upplevd nytta av de digitala tjänsterna kan studeras genom analyser av officiell statistik och register samt inhämtning av nytt enkät- och intervjumaterial. Vid sidan av offentliga tjänster vore det också viktigt att studera sociala medier samt hur nätet används för nytta och nöje. När man ska bedöma digitaliseringens konsekvenser i människors vardag behövs också kvalitativ och etnografisk forskning om digital användning i olika situationer.

  • I fråga om delaktighet och informationssamhällets ojämlikhet bör forskningsfokus flyttas från datanätens tillgänglighet till nätanvändningens följder. Digital användning bör studeras närmare utifrån hur livskvaliteten hos olika slags människor förbättras eller eventuellt försämras i dessa situationer.
  • Det behövs forskning om påverkande faktorer i positiv och nyttig digital delaktighet bland unga, särskilt fokus behövs på digital kompetens och delaktighet bland unga som riskerar utslagning. I vårt teknologiska samhälle betonas förmågan till livskontroll och självstyrning, som är bra att ta tag i redan under studietiden.
  • Samspelet mellan generationer i användningen av digitala apparater och tjänster borde studeras mer, t.ex. vilken betydelse familjen och barnen då har för seniorerna eller ifall unga som "digitala faddrar" till gamla är ett effektivt sätt att förbättra de äldres digitala färdigheter.
  • Äldre bör även studeras ur möjlighetsperspektiv och inte bara som ett problem. Tekniken erbjuder äldre möjligheter till bl.a. längre boende hemma, kontakter, hälsovård, aktiviteter och mycket annat. Äldres roll som aktiva användare av tjänster och som konsumenter bör betonas mer i forskningen. Alltså inte bara objektrollen, som nu sker till stor del.

Förslag 12: Det behövs forskning om effekterna av försöksprojekt inom digital delaktighet

Aktuellt just nu är forskning om hur modellen för rikstäckande digitalt stöd kan förbättra medborgarnas digitala färdigheter och därmed minska de digitala klyftorna. Stödet och rådgivningen bör studeras som ett interaktivt lärotillfälle med möjlig betydelse för underhåll av kompetensen även hos dem som ger det digitala kamratstödet.

Forskningen kan spela en roll för utvecklande utvärdering av försöksprojekt som siktar på att förbättra användarnas digitala färdigheter. Ett nätverk med flera aktörer skulle kunna utvärdera effekterna av försöksprojekten samt förankra dem och försöksresultaten så att de kan utnyttjas bredare. Vid sidan av försöksprojektet kan man göra en effektstudie.