Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår ändringar i Finansinspektionens avgifter

Finansministeriet
20.10.2016 13.30
Pressmeddelande

Finansinspektionens avgifter kommer att höjas i syfte att täcka tillsynskostnaderna. Höjningen beror framför allt på de strukturella förändringarna inom finansieringsbranschen.

Tillsynsavgiften är en avgift av skattenatur som tas ut hos tillsynsobjekt, såsom banker och försäkringsbolag. Tillsynsavgiften består av en fast grundavgift, en proportionell avgift eller en kombination av dessa.

Regeringen föreslås att grundavgiften höjs med sju procent. Höjningen motsvarar den nominella tillväxten av Finlands bruttonationalprodukt under 2008–2015 då lagen varit i kraft. Koefficienterna för den proportionella avgiften sänks med fem procent.

Ändringen motiveras av att betalningsbördan under de senaste åren överförts på dem som betalar proportionell avgift i och med att balansräkningarna och omsättningarna ökat.

Finansinspektionen tar ut en tillsynsavgift även hos utländska kreditinstitut som beviljats koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som har filialer i Finland. Dessa kreditinstitut ska enligt propositionen få tre olika avgiftsklasser i stället för nuvarande en. Klassen bestäms enligt omfattningen och betydelsen av filialens verksamhet så att avgifterna motsvarar omfattningen av tillsynsarbetet.

Strukturella förändringen påverkar

De strukturella förändringarna inom finansieringsbranschen har en större inverkan på avgifterna. Finlands största kreditinstitut har meddelat att det ombildar sin bolagsstruktur så att huvuddelen av dess verksamhet i Finland i framtiden kommer att ske via en filial.

Den strukturella förändringen förväntas också minska på kreditinstitutens sammanlagda balans och därigenom det sammanlagda beloppet av tillsynsavgifterna. Finansinspektionen har hittills kunnat bevilja sänkningar på maximibeloppet för tillsynsavgifterna.

Enskilda aktörers tillsynsavgifter höjs enligt finansministeriets beräkningar med ca 50 procent om Finansinspektionen blir tvungen att minska på avgiftssänkningarna eller slopa dem helt. Om en utländsk filial överförs till den nya kategorin för betydande filialer höjs avgiften med cirka 100 procent.

Tillsynsavgifterna ska täcka kostnaderna

Syftet med avgiftsändringarna är att se till att

  • tillsynsavgifterna täcker tillsynskostnaderna
  • Finansinspektionen kan anpassa sig flexibelt till den strukturella förändringen på finansmarknaderna
  • olika gruppers tillsynsavgifter i det stora hela motsvarar tillsynsuppgifternas omfattning.

Finansieringsbranschen ska i fortsättningen täcka ungefär två tredjedelar av avgifterna och försäkringsbranschen en tredjedel. Detta motsvarar fördelningen av tillsynsarbetet.

Flexibilitet i fråga om direktionen

Finansinspektionens direktion kommer också att förändras. Framöver kommer det att finnas fem eller sex medlemmar i stället för nuvarande fem.

Regeringen föreslår ändringar bland annat till lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av nästa år.

Regeringens proposition publiceras på webbsidan för beslutsärenden.

Ytterligare information:

Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 02955 30210, fornamn.efternamn(at)vm.fi