Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagförslag om stödtjänster för e-tjänster och om samservice inom den offentliga förvaltningen på remiss

Finansministeriet
28.6.2018 14.23 | Publicerad på svenska 28.6.2018 kl. 15.41
Nyhet

Torsdagen den 28 juni sände finansministeriet ett utkast till regeringens proposition på remiss. De föreslagna lagändringarna gäller förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och samservice inom den offentliga förvaltningen.

Vid finansministeriet har det beretts en regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (lagen om gemensamma stödtjänster) och av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (lagen om samservice).

I propositionen föreslås det att det till lagen om gemensamma stödtjänster fogas bestämmelser om

  • möjlighet att kontrollera och registrera elektroniska fullmakter och andra viljeyttringar också vid Befolkningsregistercentralens verksamhetsställen, inom ramen för samservice samt vid verksamhetsstället för en användarorganisations behörighetstjänst

  • återkallande av en fullmakt eller annan viljeyttring vid ett verksamhetsställe och elektroniskt eller så att den registrerande organisationen återkallar fullmakten eller viljeyttringen utan medverkan av den som avgett viljeyttringen

  • skyldighet för de organisationer som nämns i 5 § 1 mom. att använda behörighetstjänsten

  • möjlighet att hos användarorganisationen ta ut avgifter för användning av identifieringstjänsten, den samlade förvaltningstjänsten för internetbetalning och behörighetstjänsten. Närmare bestämmelser om avgifterna ska utfärdas genom förordning av statsrådet.

I lagen om gemensamma stödtjänster föreslås vidare med anledning av den allmänna dataskyddsförordningen vissa ändringar som avser hänvisningar samt en ny bestämmelse där det görs ett undantag från artikel 18 i förordningen som gäller den registrerades rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifter. Också skötseln av den uppgift som avser registrering av fullmakter och viljeyttringar kräver att vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter ses över.

Lagen om samservice föreslås bli ändrad så att det inom ramen för samservicen också ska kunna skötas andra lagstadgade uppgifter, exempelvis den föreslagna uppgiften att registrera fullmakter och viljeyttringar.

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i oktober 2018 så att lagarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information

under tiden 9.7.-27.7.2018 planerare Heidi Torro ([email protected], 0295 530 109)

under tiden 6.-10.8.2018 lagstiftningsråd Eeva Lantto ([email protected], 0295 530 515