Hoppa till innehåll
Media

Programmet för främjande av digitaliseringen inleddes

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2019 13.05
Pressmeddelande
Sirpa Paatero.

I regeringsprogrammet för statsminister Rinne uppställs som mål att den offentliga sektorns tekniska och digitala förmåga ska höjas samt att samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn ska utvecklas. För att påskynda uppnåendet av målet genomför finansministeriet ett program för främjande av digitaliseringen. Programmet inleddes vid ett öppningsevenemang som ordnades i dag.

Målet med programmet för främjande av digitaliseringen är att de offentliga tjänsterna ska vara tillgängliga digitalt för medborgare och företag före 2023. Ett ytterligare mål är att de som bedriver näringsverksamhet i fortsättningen ska använda myndighetstjänster enbart via en digital servicekanal. Som en del av programmet ser man också till att verksamhetsmodellen för digitalt stöd omfattar hela Finland och att digitalt stöd vidareutvecklas så att det även betjänar dem som bedriver näringsverksamhet.

”Genom att digitalisera den offentliga förvaltningens verksamhet och tjänster strävar vi alltid efter att gagna våra kunder, medborgare och företag. Målet för kunderna är att myndighetsärenden ska kunna skötas så smidigt och enkelt som möjligt och att tjänsterna ska vara tillgängliga på lika villkor. Jag betonar dock särskilt att kunderna ännu bättre ska tas med i planeringen av tjänsterna. Detta sker inte automatiskt, utan vi bör aktivt främja klienternas deltagande i den användarorienterade utvecklingen av den offentliga servicen”, konstaterar kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

Även om finansministeriet har huvudansvaret för genomförandet av programmet, önskas att alla intresserade aktörer deltar i planeringen och genomförandet av programmet.

” Utöver aktörerna på ministerienivå behövs det både kommuner, företag och tredje sektorn i talkot”, fortsätter Paatero.

Vid finansministeriet bereds programmet under hösten 2019, och genomförandet av det inleds vid ingången av 2020.

Även andra projekt som ska främja digitaliseringen bereds

Parallellt med programmet för främjande av digitaliseringen bereds vid finansministeriet också andra åtgärder för att främja digitaliseringen: utveckling av en digital identitet är en av dessa. Alla medborgare ska garanteras jämlika och icke-diskriminerande möjligheter till digitala tjänster. Avsikten är också att underlätta skapandet av en elektronisk identitet för olika persongrupper, anskaffningen av identifieringsverktyg och digitala tjänster.

Vid ministeriet fortsätter dessutom bland annat utvecklandet av det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI. I AuroraAI skapas en handlingsmodell för smidigare sammanföring av serviceleverantörerna och de som behöver service. I handlingsmodellen utnyttjas den artificiella intelligensen särskilt för att medborgarna ska kunna dra nytta av tjänster precis när de verkligen behövs.

Ytterligare information:

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30010 marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Sanna Juutinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi