Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrgruppen för Försvarsfastigheter behandlade projektets framsteg

FinansministerietFörsvarsministeriet
25.10.2019 12.58
Pressmeddelande

Det andra mötet för styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter hölls den 25 oktober 2019. Vid mötet behandlades bland annat projektets lägesrapport, projektgruppernas sammansättning, resultaten från en personalenkät samt projektets kommunikationsplan.

Styrgruppen har till uppgift att samordna åsikterna inom försvarsministeriets och finansministeriets förvaltningsområden, skapa en lägesbild av de olika projektfaserna samt att styra och underbygga planeringen och genomförandet av projektet.

Styrgruppen behandlade projektets lägesrapport. Efter diskussionen beslutade styrgruppen enhälligt förtydliga projektbyråns ansvarsområde och verksamhetsmodell gentemot projektgrupperna som för närvarande är 12 till antalet. Till projektgrupperna har utsetts 85 experter som representerar alla projektdeltagare. Projektbyrån svarar för att samordna och leda projektgruppernas arbete samt för att rapportera om arbetets resultat till styrgruppen.

Projektbyrån har genomfört en omfattande enkät bland personalen till stöd för ändringsarbetet. Webbenkäten var öppen 15 – 22.10 och över 900 personer svarade på enkäten. Enligt resultaten är de flesta svarspersonerna positiva till ändringsplanerna. Ett nytt affärsverk ses som en bra möjlighet att bygga upp en ändamålsenlig ny organisation som effektiviserar verksamheten, förbättrar planmässigheten och därigenom sparar kostnader.

Kostnadsbesparingarna väckte dock också oro för personalminskningar hos svarspersonerna. Enligt styrgruppen har projektet inte personalminskningar som mål utan bättre tjänster för Försvarsmakten.

Styrgruppen behandlade och godkände en kommunikationsplan för projektet. Planen understryker vikten av en öppen och konsekvent kommunikation. Försvarsministeriet och finansministeriet svarar för projektets externa kommunikation.

Ytterligare information:

Finansministeriet:

Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Lasse Koponen, projektledare, tfn 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Försvarsministeriet:
Vesa Halinen, avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster, en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle. Försvarsförvaltningens fastighetssystem ska utvecklas så att det bättre än tidigare tillgodoser försvarsförvaltningens behov. Försvarsfastigheters förpliktelser ska anges i lag och målet är att man samtidigt ska kunna bromsa ökningen av lokalitetskostnaderna. Att inrätta Försvarsfastigheter förutsätter noggrann beredning och vid ändringsarbetet beaktas principerna för en god arbetsgivare.

Förvaltningspolitiken