Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi

Valtionavustusten suuntaamista, hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi. Tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Valtiovarainministeriö asetti viisivuotisen kehittämishankkeen 8.3.2019.

Valtionavustustoiminnan kehittämisen tavoitteena on

  • lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta
  • lisätä avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta
  • tehdä avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä selkeämpää ja sujuvampaa
  • edistää avustuksia myöntävien viranomaisten yhteistyötä.

Hanketta johtaa valtiovarainministeriö. Hankkeelle on asetettu valtionavustuksia jakavien ministeriöiden edustajista koostuva ohjausryhmä sekä avustusten hakijoista ja avustuksia jakavien virastojen edustajista koostuva seurantaryhmä. Hankkeen työstä vastaa valtiovarainministeriöön sijoitettu hanketoimisto.

Uudistus toteutetaan yhteisesti kehittämällä, avustuspäätösten valmistelijoita ja hakijoita kuunnellen. Hankkeessa tuetaan viranomaisia ja valtionavustusten hakijoita uusien toimintamallien omaksumisessa ja tarvittavan osaamisen kartuttamisessa.

Mikä on valtionavustus?

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavia hankkeita ja toimintaa.

Vuosittain valtionavustuksia myönnetään arviolta noin neljä miljardia euroa yhdistyksille, yrityksille, kunnille, korkeakouluille ja yksityisille ihmisille lukuisiin erilaisiin tarkoituksiin sekä toiminta-avustuksena että hankerahoituksena.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Hankkeen tausta

Valtionavustustoiminnan kehittämiselle on suuri tarve. Yhteiskunnallisten ilmiöiden monimutkaisuus ja poikkihallinnollisuus edellyttävät yli sektorirajojen ulottuvaa tiiviimpää yhteistoimintaa valtionavustusten kohdentamisessa.

Valtionavustustoimintaa on kaikilla hallinnonaloilla, mutta toiminta on hajautunutta, siilomaista ja hyvin monimuotoista. Avustusprosessit ja niihin liittyvät toimintamallit ovat osin perusteettomasti erilaisia keskenään. Valtionavustustoiminnan kehittäminen hyödyttää sekä avustusten hakijoita että myöntäjiä.

Valtionavustustoiminta on ollut vuosina 2015–2018 erilaisten selvitysten kohteena. Valtiovarainministeriön valtionavustustyöryhmä on mietinnössään tehnyt ehdotuksia valtionavustuslain säännösten tarkistamiseksi sekä valtionavustusten hallinnoinnin sekä valtionavustusten vaikuttavuusarvioinnin kehittämiseksi. Nyt käynnissä olevaa hanketta edeltäneessä opetus- ja kulttuuriministeriön esiselvityksessä on kuvattu kansallisen valtionavustustoiminnan nykytilaa sekä laadittu valtionavustustoiminnan visio ja ehdotus valtionavustusprosessin menettelytapoja ja digitalisointia koskeviksi toimenpiteiksi. Valtiovarainministeriön toimeksiannosta vuonna 2018 toteutetuista tuottavuus- ja digitalisaatiopotentiaalianalyyseistä yksi käsitteli valtionavustustoimintaa.

Valtionavustustyöryhmän mietintö (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2015:29)
Opetus- ja kulttuuriministeriön esiselvitys (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:46)
Valtionavustusten tuottavuuspotentiaali (loppuraportti 31.1.2019, QPR Software Oyj)

Järjestöseminaarin tallenteet

Järjestöseminaarin tallenteet

Valtionavustustoiminnan kehittämistä koskeva järjestöseminaari pidettiin 10.9.2020 Finlandia-talolla.

Katso seminaarin tallenteet tästä

Yhteystiedot

Tuula Lybeck, hankejohtaja 
valtiovarainministeriö, Kehittämis- ja hallintotoiminto, Tietoyksikkö 0295530595  


Irja Peltonen, hallinto- ja kehitysjohtaja 
valtiovarainministeriö, Kehittämis- ja hallintotoiminto 0295530138