FI SV

Energiaverotus

Energiaverotuksella tarkoitetaan nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroja. Energiaverot perustuvat sekä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) että sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1260/1996). Energiaverotukseen liittyy merkittäviä valmisteverojen palautusjärjestelmiä, esimerkiksi maatalouden ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautukset.

Energiaverot ovat EU:ssa harmonisoituja veroja, joita säädellään neuvoston direktiiveillä 2003/96/EY ja 2009/28/EY. Direktiiveillä säädetään vähimmäisverotasoista ja biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä. Energiaverotuksen toimittaa Verohallinto.

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero, eli polttoainevero, koostuu energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta. Energiasisältövero perustuu polttoaineen lämpöarvoon ja hiilidioksidivero poltosta syntyvään hiilidioksidin ominaispäästöön. Valmisteverotuksen yhteydessä sekä fossiilisista että bioperäisistä liikennepolttoaineista maksetaan huoltovarmuusmaksua.

Dieselpolttoaineen verotuki

Dieselöljyn energiasisältövero on 25,95 senttiä litralta alempi kuin bensiinin, millä halutaan tukea hyötyliikenteen polttoainekustannuksia. Dieselkäyttöisistä henkilöautoista kannetaan vuotuista käyttövoimaveroa tasapainottamaan polttoaineverojen eroa autoilijoille.

Biopolttoaineiden litrakohtainen verotus matalampi kuin fossiilisten polttoaineiden

Energiaverotuksella tähdätään ilmastonmuutoksen hillintään. Viime vuosina nestemäisten polttoaineiden verotuksen painopistettä on siirretty hiilidioksidiveroon. Bioperäisten polttoaineiden lämpöarvot ja hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä kuin fossiilisten polttoaineiden, ja energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta rakentuvan veron avulla voidaankin varmistaa, että biopolttoaineiden verotasot ovat fossiilisten polttoaineiden tasoja matalampia.

Sähkön verotus määräytyy käyttäjän mukaan

Sähkön sekä mäntyöljyn ja polttoturpeen vero koostuu energiaverosta. Sähköstä kannetaan myös huoltovarmuusmaksua. Sähkön vero on porrastettu kahteen veroluokkaan.

Veroluokkaan 1 kuuluvat kotitaloudet, julkinen sektori, maataloussektori sekä palvelutoiminnot. Myös kaivannaistoiminta siirtyi veroluokan 1 piiriin 1.1.2015. Vuonna 2017 kaivannaistoiminta siirretään takaisin veroluokka 2 piiriin. Sähkövero on 2,253 snt/kWh luokassa 1.

Veroluokka 2 on tarkoitettu teollisuudelle ja kasvihuoneille. Vuoden 2014 alusta myös konesalit siirtyivät veroluokkaan 2. Sähkövero on 0,703 snt/kWh luokassa 2.

Lämmitys- ja voimalaitospolttoaineet

Kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä kivihiilestä ja maakaasusta kannetaan niiden lämpöarvon perusteella määräytyvää energiasisältöveroa ja poltosta syntyvän hiilidioksidipäästön perusteella määräytyvää hiilidioksidiveroa. Lämmityspolttoaineista kannetaan valmisteverotuksen yhteydessä lisäksi huoltovarmuusmaksua. Kaasumaiset ja kiinteät biopolttoaineet ovat verottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia.

Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa verotetaan vain hyötylämmön tuottamiseen käytettyjä polttoaineita, minkä lisäksi siinä on käytettyjen polttoaineiden hiilidioksidivero puolitettu.

Energiaverojen kokonaiskertymä vuonna 2015 oli 4 309 miljoonaa euroa.

Energiaverotuet merkittäviä

Energiaverojärjestelmään kuuluu tällä hetkellä yhteensä 13 energiaverotukea, joiden kokonaismääräksi vuonna 2015 arvioidaan noin 2,2 miljardia euroa. Merkittävimmät tuet ovat

  • dieselpolttoaineen normia alempi verokanta
  • työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen normia alempi verokanta
  • sähkön veroluokkaan 2 kuuluvien toimijoiden alempi verokanta.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksia maksettiin vuonna 2015 noin 205 miljoonaa euroa. Ympäristölle haitallisia tukia pyritään kohdentamaan uudelleen niin, että samalla talouskasvu lisääntyisi ja ympäristöhaitat vähenisivät. Esimerkiksi maatalouden energiaveropalautusta muutettiin vuonna 2014 koskemaan ainoastaan energiasisältöveroa ja hiilidioksidiveron palautus poistettiin.

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994)

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996)

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta (603/2006)

Lisätietoa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (Verohallinto)

Lisätietoa sähkön ja eräiden polttoaineiden verosta (Verohallinto)

Vuoden 2011 ympäristöperusteisen energiaverouudistuksen taustaselvitykset

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi, VTT:n esitys 10.9.2010
Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämisestä, VTT:n muistio 9.9.2010
Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen, VTT:n luonnos 24.6.2010
Pienkonebensiinin laatuporrastus, VTT:n muistio 20.5.2010
Liikennepolttoaineiden laatuporrastus lähipäästöjen perusteella, VTT:n muistio 7.5.2010

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.