FI SV

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja osa hyvää johtamista ja työelämää. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työssä parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja tukee organisaation tuloksellisuutta ja työnantajakuvaa.

Valtio hyvänä työnantajana huolehtii henkilöstönsä tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Henkilöstön tasapuolinen kohtelu liittyy kaikkeen työnantajatoimintaan mutta korostuu henkilöstöä rekrytoitaessa ja palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä. Esimerkiksi valtion palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävän vaativuuteen ja niissä suoriutumiseen. Valtiolla samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka sukupuolesta riippumatta.

Valtion työmarkkinalaitos on valtion edustajana mukana erilaisissa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevissä hankkeissa, työryhmissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Valtion työmarkkinalaitos myös tiedottaa ja neuvoo valtion toimintayksiköitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa. Valtion toimintayksiköt toimivat itsenäisinä työnantajina ja huolehtivat tasa-arvolain (609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (21/2004) säännösten toteutumisesta.

Lisätietoa

 

Valtiovarainministeriön suosituskirje ministeriöille ja virastoille työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvän palkkakartoituksen analyysin julkistamisesta 19.12.2016

Naiset ja miehet valtiolla 2015

Työ- ja perhe-elämän tasapainoa työpaikoille! Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus 18.11.2013
Naisten urakehityksen edistämisen työryhmän loppuraportti 15.1.2009
Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa 2/2007
Tarkentavien virka- ja työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi (VM/807/00.00.01/2014)
Tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista
Tasa-arvosuunnittelusta iloa ja hyötyä työpaikalle -koulutusmateriaali
Arvot ja virkamiesetiikka
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Mika Happonen
puh. 02955 30272
etunimi.sukunimi@vm.fi