FI SV

Palkkaus, kannustejärjestelmät

Palkkaus ja sen kehittäminen

Valtion palkkapolitiikka on suurimmaksi osaksi yhtenäinen. Se perustuu osittain myös eri virastojen lähtökohtiin, tarpeisiin ja sovelluksiin. Valtiolla on käytössä valtion uudet palkkausjärjestelmät (vpj), joiden uudistaminen on ollut yksi valtion henkilöstöpolitiikan ydintavoite.

Palkkausjärjestelmien käyttöönotto linjattiin valtioneuvoston periaatepäätöksissä sekä valtion sektorin virka- ja työehtosopimustoiminnassa, jotka koskevat valtionhallinnon henkilöstöpolitiikan kehittämistä. Palkkausjärjestelmät, jotka virastotasolla solmitaan sopimusalakohtaisten virka- ja työehtosopimusten muodossa, muodostavat perustan kannustavalle, kilpailukykyiselle ja oikeudenmukaiselle palkinnalle.

Palkkapolitiikan ja valtion palkkausjärjestelmien kehittämisen tavoitteena on

  • kehittää työnantajan palkkapolitiikkaa ja sopimuspolitiikkaa,
  • liittää kehittäminen tuloksellisen johtamisen ja toiminnan välineeksi,
  • käyttää palkkausjärjestelmien lisäksi palkinnan kokonaisuuden muita keinoja,
  • parantaa kilpailukykyä, jotta osaavaa henkilöstö olisi saatavilla ja henkilöstö pysyisi palveluksessa
  • saavuttaa naisten ja miesten palkkatasa-arvo

Valtiotyönantaja kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että valtion palkkapolitiikan hyvä taso ja palkkauksellinen asema jatkossa säilyvät. Tulospalkkausta ja muita palkintamuotoja kehitetään valtiolla jatkuvasti.

Sopimustoiminta kehittää palkkausjärjestelmiä, jotka ovat valtiolla tärkein virastotason kollektiivisopimisen muoto. Valtion keskustason sopimuksilla on keskeinen palkkapolitiikan ja palkkausjärjestelmien kehittämistä suuntaava rooli. Lisäksi virastot osallistuvat palkkausjärjestelmien kehittämiseen.

Palkkauksella edistetään valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta. Virastoerät kohdennetaan valtion palkkausjärjestelmien rakenteellisiin muutoksiin. Virastoissa virastoeriä käytetään erityisesti, jotta voidaan asettaa tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosan perusteet ja taulukot sekä porrastaa ne kannustavasti ja johdonmukaisesti. Lisäksi niillä parannetaan palkanosien vastaavuutta silloin, jos työn vaativuus tai suoritus muuttuvat. Sopimuskaudelle 2014–2017 ei ole sopimusten tekohetkellä sovittu virastoeriä.  

Lisätietoa

Valtion virka- ja työehtosopimus (linkki sivulle) 
Henkilöstöhallinnon asiakirjat (linkki sivulle)
Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex)
Valtion virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex)
Kannustavaan palkkaukseen, 1996

Yhteystiedot

Neuvottelujohtaja
Seija Petrow
puh. 02955 30100
etunimi.sukunimi@vm.fi

Hallitusneuvos
Tuomo Vainio
puh. 02955 30144
etunimi.sukunimi@vm.fi