Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Virasto oli päätöksellään purkanut A:n määräaikaisen virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta. Virkasuhteen päättämistä koskevaa kuulemiskirjettä ei ollut saatu annettua tiedoksi A:lle haastemiehen välityksellä. Haastetiedoksiannon epäonnistuttua haastemies oli viraston pyynnöstä jättänyt kuulemiskirjeen A:n postilaatikkoon. Virasto oli lisäksi jo aikaisemmin toimittanut kuulemiskirjeen sähköpostitse A:n käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

A ei ole ilmoittanut, että virkasuhteen päättämistä koskevat tiedoksiannot voitaisiin toimittaa hänen käytössään olevaan sähköpostiosoitteeseen. Kuulemiskirje ei tämän vuoksi ole tullut laillisesti tiedoksiannetuksi pelkästään sillä, että se on lähetetty sähköpostitse A:lle. Asiakirjan jättäminen tiedoksiannon vastaanottajan postilaatikkoon ei ole hallintolain mukainen tiedoksiantotapa. Muu kuin todisteellinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Kuulemiskirjettä ei siten ole annettu laillisesti tiedoksi A:lle, eikä hänelle ole lain edellyttämällä tavalla varattu tilaisuutta tulla kuulluksi ennen virkasuhteensa purkamista koeaikana. Viraston päätös on syntynyt kuulemisvirheen vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Virkamieslautakunta kumosi viraston päätöksen.

KHO 14.1.2013 T 141: Korkein hallinto-oikeus kumosi virkamieslautakunnan päätöksen. Korkein hallinto-oikeus otti enemmän viivästyksen välttämiseksi A:n oikaisuvaatimuksen välittömästi ratkaistavakseen virkasuhteen purkamisperusteen olemassaolon osalta. A:n oikaisuvaatimus hylättiin. Viraston päätös 17.9.2009 A:n virkasuhteen purkamisesta koeaikana saatetaan voimaan.

Valtion_virkamiesL_10_§
Valtion_virkamiesL_66_§ _2_mom
HallintoL_55_§
HallintoL_59_§ _1_mom
HallintoL_60_§
Laki_sähköisestä_asioinnista_viranomaistoiminnassa_19_§