Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Virasto oli 8.2.2012 tekemällään päätöksellä purkanut verkkotoimittaja A:n virkasuhteen koeaikana.

A:ta oli kuultu ennen päätöksen tekemistä 20.1.2012 pidetyssä tilaisuudessa. Kuulemistilaisuuden pöytäkirja oli toimitettu kommentoitavaksi tilaisuuteen osallistuneille henkilöille ennen purkamispäätöksen tekemistä. Tällöin A ja hänen avustajansa olivat esittäneet pöytäkirjaan muutoksia, joita kaikkia ei pöytäkirjaan kuitenkaan lisätty. A ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen ja toimittikin sen 9.2.2012 kuulemistilaisuuden sihteerille. Vaikka A oli jättänyt kuulemispöytäkirjaan eriävän mielipiteensä vasta purkamispäätöksen teon jälkeen, hän oli kuitenkin voinut esittää mielipiteensä ja selityksensä kuulemispöytäkirjasta ennen kuin viraston päätös oli tehty. A:lle oli siis virkamieslain 66 §:n edellyttämällä tavalla varattu tilaisuus tulla kuulluksi, eikä viraston päätöstä siten ollut syytä kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

A oli myöntänyt toistuvat laiminlyönnit noudattaa työhöntuloaikaa samalla kiistäen muut viraston esittämät purkamisperusteet. Vaikka A:n ja viraston käsitykset A:n vuorovaikutustaidoista ja yhteistyökyvystä sekä laiminlyönnistä noudattaa esimiehen erikseen antamia ja viraston yleisiä ohjeita poikkesivatkin toisistaan, osoittivat myös A:n selvitykset riidattomiksi viraston selvityksen näihin liittyvistä ongelmista. Virastolla oli ollut oikeus purkaa A:n virkasuhde koeaikana.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamieslaki_10_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_11_§
Valtion_virkamieslaki_66_§_1_momentti
Hallintolaki_64_§_1_momentti