Hyppää sisältöön
Media

Julkisen tiedon luovuttaminen muuttuu – avoimen datan direktiivi pannaan täytäntöön

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2021 14.14
Tiedote

Täytäntöönpanon myötä viranomaisten ja eräiden muiden organisaatioiden hallussa olevien tietojen pitää jatkossa olla tietyiltä osin helpommin hyödynnettävissä. Euroopan komissiolta odotetaan vielä tarkentavia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka määrittelevät niin sanotut arvokkaat tietoaineistot.

Tasavallan presidentti on vahvistanut lait, joilla pannaan täytäntöön avoimen datan direktiivi (EU) 2019/1024. Lait tulevat voimaan 17.7.2021. Hallitus antoi esityksensä uudesta lainsäädännöstä 6.5.2021.  

Uusi lainsäädäntö koskee tietojen luovuttamisen tapaa ja muotoa, kun kyse on viranomaisten tai eräiden yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten hallussa olevasta julkisesta tiedosta tai kun kyse on julkisesti rahoitetusta tutkimusaineistoista. Avoimen datan direktiivi ei vaikuta tietojen luovutusvelvoitteita koskevaan sääntelyyn, kuten asiakirjojen julkisuuteen, eikä se velvoita yrityksiä tai tutkimusorganisaatioita luovuttamaan tai julkaisemaan uusia tietoja. Keskeisiä muutoksia ovat:

  • Tiheästi tai reaaliaikaisesti päivittyvien tietojen eli niin sanotun dynaamisen datan on oltava tietyin ehdon saatavilla teknisen rajapinnan kautta.
  • Arvokkaiden tietoaineistojen on oltava saatavilla teknisen rajapinnan kautta maksutta. Euroopan komissio antaa myöhemmin luettelon näistä tietoaineistoista täytäntöönpanosäädöksessään.
  • Sellaisten tutkimusaineistojen, jotka on tuotettu julkisin varoin ja jotka on asetettu julkisesti saataville tietovaraston kautta, on oltava saatavilla maksutta, sekä tietyin ehdoin koneluettavassa muodossa.
  • Tiettyjen yleishyödyllisten palveluiden tuottamista koskevien asiakirjojen uudelleenkäytön ehtoja yhdenmukaistetaan.

Eduskunta teki lakiehdotuksiin muutoksia, joilla selkiytettiin tiedonhallintalautakunnan tehtävää arvioida dynaamisen datan ja arvokkaiden tietoaineistojen saatavuutta sekä sen oikeutta saada tarpeelliset tiedot tämän tehtävän hoitamiseksi.

Euroopan komissio ei ole antanut täytäntöönpanosäädöksiä, joilla määritellään tarkemmin, mitä arvokkaat tietoaineistot ovat. Arvokkaita tietoaineistoja koskeva lainsäädäntö onkin yleistasoista sääntelyä, jota on mahdollisesti tarkistettava, kun komission täytäntöönpanosäädökset ovat käytettävissä. Täytäntöönpanosäädösten antamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Valtiovarainministeriö tiedottaa asiasta, kun lisätietoa on saatavilla.

Avoimen datan direktiivi korvaa aiemman julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin, eli PSI-direktiivin. PSI-direktiivi annettiin vuonna 2003, ja sen tarkoituksena on ollut edistää julkisen sektorin tietoaineistojen uudelleenkäyttöä EU:n sisämarkkinoilla. Uudelleenlaadittuun avoimen datan direktiiviin on tehty useita muutoksia, joiden täytäntöönpano edellytti uutta kansallista lainsäädäntöä

Valtiovarainministeriö järjestää koulutusta avoimen datan direktiivistä ja uudesta lainsäädännöstä syksyllä erityisesti niille toimijoille, joita uusi lainsäädäntö koskee. Täytäntöönpanoa tukee myös valtiovarainministeriön asettama Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen hanke. Direktiivin täytäntöönpanoa ja sitä koskevan kansallisen lainsäädännön toimivuutta seurataan vuoden 2023 loppuun asti.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari (9.8. alkaen), p. 0295530518, [email protected]
erityisasiantuntija Antti Helin (30.7. saakka ja 17.8. alkaen), p. 0295530609, [email protected]