Hoppa till innehåll
Media

Utlämnandet av offentlig information ändras – direktivet om öppna data genomförs

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 14.14
Pressmeddelande

I och med genomförandet ska de uppgifter som myndigheterna och vissa andra organisationer har i sin besittning i fortsättningen till vissa delar vara lättare att utnyttja. Av Europeiska kommissionen väntas ännu preciserande genomförandeakter som definierar så kallat värdefullt informationsmaterial.

Republikens president har stadfäst lagarna genom vilka direktivet om öppna data (EU) 2019/1024 genomförs. Lagarna träder i kraft den 17 juli 2021. Regeringen lämnade sin proposition med förslag till ny lagstiftning den 6 maj 2021.  

Den nya lagstiftningen gäller sättet och formen för utlämnande av uppgifter när det är fråga om offentlig information som innehas av myndigheter eller vissa företag som producerar allmännyttiga tjänster eller när det är fråga om offentligt finansierat forskningsmaterial. Direktivet om öppna data påverkar inte bestämmelserna om skyldigheter att lämna ut uppgifter, såsom handlingars offentlighet, och det förpliktar inte företag eller forskningsorganisationer att lämna ut eller publicera nya uppgifter. Centrala ändringar:

  • Uppgifter som uppdateras ofta eller i realtid, dvs. s.k. dynamiska data, vara tillgängliga på vissa villkor via ett tekniskt gränssnitt..
  • Värdefullt informationsmaterial ska vara tillgängligt avgiftsfritt via ett tekniskt gränssnitt. Europeiska kommissionen utfärdar senare en förteckning över dessa datamängder i sin genomförandeakt.
  • Forskningsmaterial som producerats med offentliga medel och gjorts tillgängligt för allmänheten via ett datalager ska vara tillgängligt kostnadsfritt och på vissa villkor i maskinläsbar form.
  • Villkoren för vidareutnyttjande av vissa handlingar som gäller produktion av tjänster av allmänt intresse harmoniseras.

Riksdagen gjorde ändringar i lagförslagen för att förtydliga informationshanteringsnämndens uppgift att bedöma tillgången till dynamiska data och värdefulla datamaterial samt dess rätt att få nödvändiga uppgifter för skötseln av denna uppgift.

Europeiska kommissionen har inte utfärdat genomförandeakter som närmare definierar vad som avses med värdefullt datamaterial. Lagstiftningen om värdefulla datamaterial utgör allmän lagstiftning som eventuellt behöver ses över efter att kommissionens genomförandeakter finns tillgängliga. Det finns inga närmare uppgifter om tidtabellen för utfärdandet av genomförandeakter. Finansministeriet informerar om saken när ytterligare information finns att tillgå.

Direktivet om öppna data ersätter det tidigare direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, dvs. PSI-direktivet. PSI-direktivet utfärdades 2003 och det syftar till att främja vidareutnyttjande av informationsmaterial från den offentliga sektorn på EU:s inre marknad. Det omarbetade direktivet om öppna data innehåller flera ändringar och genomförandet av dem förutsatte ny nationell lagstiftning.

Finansministeriet ordnar utbildning om direktivet om öppna data och den nya lagstiftningen under hösten speciellt för de aktörer som berörs av den nya lagstiftningen. Genomförandet stöds också av det projekt för att öppna och utnyttja information som tillsatts av finansministeriet. Genomförandet av direktivet och funktionen hos den tillhörande nationella lagstiftningen följs upp till utgången av 2023.

Ytterligare information:
Maarit Huotari, lagstiftningsråd (fr.o.m. 9.8), tfn 0295530518, fö[email protected]
Antti Helin, specialsakkunnig (fram till 30.7 och fr.o.m. 17.8), tfn 0295530609, fö[email protected]

Offentliga förvaltningens ICT