Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Luonnos digitaalisten palvelujen tarjoamisen laista lausuntokierroksella

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2018 15.33
Uutinen

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta, joka sisältää uuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä muutoksia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin. Esityksen taustalla on saavutettavuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Lausuntoja voi antaa 1.3.2018 asti.

Ehdotetun lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. 

Ehdotettava laki tulisi sisältämään säännökset saavutettavuusvaatimuksista ja niiden yleisistä perusteista, saavutettavuusselosteesta, valvontaviranomaisesta ja sen tehtävistä.

Lisäksi ehdotettavaan lakiin sisältyisivät viranomaisia koskevat digitaalisten palvelujen järjestämistä koskevat perusvaatimukset, joilla edistetään digitaalisten palvelujen tarjoamista yhdenmukaisella, asiakaslähtöisellä ja turvallisella tavalla. Laissa ehdotetaan myös säädettäväksi viranomaisten sekä muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta tarjota hallinnon asiakkaille mahdollisuus asioida viranomaisen kanssa digitaalisian palveluja hyödyntämällä. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) eräät säännökset, jotka ovat rinnakkaisia uuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ehdotettavan lain kanssa. Muutoksella halutaan koota yhteen lakiin julkisen sektorin digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevat yleiset säännökset ja niistä johtuvat vaatimukset.

Saavutettavuusdirektiivi kansallisen lain taustalla

Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016.  Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että jäsenvaltioiden kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset saatetaan direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ehdotetaan astuvan voimaan 1.9.2018.

Euroopan komissio antaa erikseen tarkemmat täytäntöönpanosäädökset sovellettavista saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuusselosteen muodosta. Komission tulevat täytäntöönpanosäädökset on huomioitu ehdotettavassa laissa vain viittauksina. 

Direktiivin mukaisesti ehdotettu uusi laki koskee julkisen sektorin elimiä eli viranomaisia ja julkisoikeudellisia laitoksia. Ehdotettavassa laissa saavutettavuusvaatimuksien soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös eräitä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivia yrityksiä sekä finanssialan yhteisöjä. Lakia sovellettaisiin myös eräissä tilanteissa, joissa julkinen sektori rahoittaa digitaalisten palvelujen kehittämistä ja ylläpitoa.

Valtiovarainministeriö ja saavutettavuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa valmistellut työryhmä ovat vastanneet lakiluonnoksen lukujen 1 ja 3-4 valmistelusta. Luvun 2 valmistelu on tehty valtiovarainministeriössä virkatyönä.

Lausuntokierros käynnistyi 18.1.2018 ja lausuntoja voi antaa 1.3.2.2018 asti. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat nähtävissä Lausuntopalvelu.fi:ssä. Järjestämme 1.2. klo 10-11.30 online-infotilaisuuden hallituksen esityksen keskeisimmistä sisällöistä. Pyydämme ilmoittautumaan 31.1. mennessä linkin takana olevalla lomakkeella. 

Lisätietoa:

  • Tomi Voutilainen, erityisasiantuntija, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi
  • Markus Rahkola,  erityisasiantuntija, puh. 02955 30139, markus.rahkola(at)vm.fi
  • Vm.fi > Saavutettavuusdirektiivi
Digitalisoituminen Hallituksen esitys Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat Valtiovarainministeriö