Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Utkastet till lag om tillhandahållande av digitala tjänster på remiss

Finansministeriet
18.1.2018 15.33
Nyhet

Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till en regeringsproposition som innehåller en ny lag om tillhandahållande av digitala tjänster samt ändringar till lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Propositionen baserar sig på verkställandet av tillgänglighetsdirektivet i Finland. Remisstiden löper ut den 1 mars 2018.

Syftet med den föreslagna lagen om tillhandahållande av digitala tjänster är att främja var och ens möjligheter att utnyttja digitala tjänster på ett jämlikt sätt. 

Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om tillgänglighetskrav och de allmänna motiveringarna för dem, tillgänglighetsutlåtandet, tillsynsmyndigheten och dess uppgifter.

Lagen föreslås dessutom innehålla grundläggande krav om ordnandet av digital service som gäller myndigheterna, och som främjar tillhandahållandet av digitala tjänster på ett enhetligt, kundorienterat och säkert sätt. I lagen föreslås dessutom bestämmelser om myndigheters och andra offentliga aktörers skyldighet att ge klienterna möjlighet att sköta sin myndighetskommunikation via digitala tjänster. 

I propositionen föreslås också att vissa bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation i myndighetsärenden (13/2003), som är parallella med den nya lagen om digitala tjänster, upphävs. Målet med ändringen är att koncentrera alla allmänna bestämmelser som gäller tillhandahållandet av offentliga digitala tjänster och de krav som de föranleder till en enda lag.

Nationella lagen baserar sig på tillgänglighetsdirektivet

Europeiska unionens direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft den 22 december 2016. Tillgänglighetsdirektivet förutsätter att medlemsländernas nationella lagar, förordningar och administrativa bestämmelser görs förenliga med direktivet senast den 23 september 2018. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Europeiska kommissionen utfärdar skilt noggrannare verkställighetsbestämmelser om de tillgänglighetskrav som ska tillämpas och om tillgänglighetsutlåtandet. Kommissionens kommande verkställighetsbestämmelser har iakttagits i den föreslagna lagen som hänvisningar. 

Den föreslagna nya lagen gäller i enlighet med direktivet organ inom den offentliga sektorn, dvs. myndigheter och offentligrättsliga inrättningar. Den föreslagna lagen utvidgar tillämpningsområdet för tillgänglighetskraven till att omfatta även vissa företag inom vatten- och energiförsörjningen, trafiken och posttjänsterna samt samfund inom finansbranschen. Lagen ska även tillämpas i vissa fall där aktörer inom den offentliga sektorn finansierar utvecklandet och förvaltningen av digitala tjänster.

Finansministeriet och arbetsgruppen som berett det nationella verkställandet av tillgänglighetsdirektivet svarar för beredningen av kapitlen 1 och 3-4 i lagutkastet. Beredningen av kapitel 2 har utförts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet.

Remissbehandlingen inleddes den 18 januari 2018 och utlåtanden kan lämnas in fram till den 1 mars 2018. Begäran om utlåtande och utkastet till regeringspropositionen finns på Lausuntopalvelu.fi. Den 1 februari kl. 10-11.30 ordnar vi ett online-informationsevenemang om det viktigaste innehållet i regeringens proposition. Vi ber er anmäla er senast den 31 januari på den blanketten som finns i länken.

Ytterligare information:

  • Tomi Voutilainen, specialsakkunnig, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi
  • Markus Rahkola, specialsakkunnig, tfn 02955 30139, markus.rahkola(at)vm.fi
  • vm.fi > Tillgänglighetsdirektivet
Digitalisoituminen Finansministeriet Hallituksen esitys Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT