Hyppää sisältöön
Media

Maakuntauudistuksen II-vaiheen lakipaketti lausunnoilla 19. kesäkuuta asti

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2017 11.05
Tiedote

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta lausunnolle 24. huhtikuuta. Esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta (HE 15/2017 vp).

Hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä siirrettäviä eräitä tehtäväkokonaisuuksia koskevien erityislakien muuttamiseksi. Esitysluonnokseen sisältyvien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu on tarkoitus siirtyä maakunnille vuoden 2019 alusta.

Hallituksen esitysluonnos sisältää myös ehdotukset uudesta Valtion lupa- ja valvontavirastosta, jolle kootaan valtiolle kuuluvia lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lakkautettavilta aluehallintovirastoilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Hallitus linjasi huhtikuussa 2016 maakuntien tehtäväalat. Linjaus sisälsi periaatteet uuden hallinnollisen rakenteen tehtävänjaosta, jonka mukaan maakuntien tehtävien perustana on 1.1.2019 alkaen selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakuntien tehtäväalat sisältyvät eduskunnalle annettuun esitykseen maakuntalaista. Tehtävät siirretään maakunnille kunnista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus), työ- ja elinkeinotoimistoista (TE-toimisto), ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus) sekä aluehallintovirastoista (AVI).

Nyt lausunnolle lähetetty esitysluonnos koostuu säädösehdotuksista, joilla toimeenpannaan tehtävien siirto maakunnille ympäristöterveydenhuollon, maataloushallinnon, kala- ja vesitalouden, aluesuunnittelun, vesiensuojelun ja vesihuollon, koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan edistämisen, saaristoliikenteen ja yhteispalvelun tehtävissä sekä eräissä muissa tehtävissä. Maakunnille tullaan siirtämään maakuntalakiesityksessä tarkoitettuja tehtäviä myös muilla erillisillä hallituksen esityksillä, jotka tullaan antamaan eduskunnalle vuoden 2017 aikana.

Valtion lupa- ja valvontavirasto on monialainen perusoikeuksien toteutumisen valvoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyen uudistetaan myös valtionhallinnon rakenteita. Tässä valmistelussa on kehitetty kokonaan uudenlainen, ministeriöiden yhteinen virastomalli. Hallituksen esityksellä ehdotetaan perustettavaksi Valtion lupa- ja valvontavirasto, jolle kootaan pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi ehdotettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja KEHA-keskuksen tehtävistä.

Valtion lupa- ja valvontavirasto tulee olemaan toimivallaltaan valtakunnallinen ja tehtäviltään monialainen valtion viranomainen, joka turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja valvoo yleistä etua hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto toimii valtakunnallisesti mutta alueellisissa toimipaikoissa kaikki maakunnat kattavalla toimipaikkaverkostolla. Sen toiminta-ajatuksessa painottuu uudenlainen ennakoiva ja asiakaslähtöinen, poikkihallinnollinen toimintatapa. Esitykseen sisältyy myös ehdotus laiksi Ahvenanmaan valtionvirastosta. Valtionviraston tehtävät säilyisivät pääosin ennallaan.

Henkilöstön asema turvataan uudistuksessa

Uudistuksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstö siirtyy kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta maakunnan tai maakuntakonserniin kuuluvan tai maakuntien määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Valtion virastojen välillä tapahtuvissa henkilösiirroissa pääsääntönä on, että virat ja niihin nimitetyt virkamiehet siirtyvät samaan virastoon tai samoihin virastoihin kuin tehtävät siirtyvät. Myös valtion sisällä tapahtuvissa siirroissa määräaikaisissa palvelussuhteissa olevat siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Maakuntauudistuksessa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Myös henkilöstön siirtymiset paikkakunnalta toiselle pyritään minimoimaan.

Hallituksen esitysluonnos on lausunnolla 19.6.2017 asti.

Lausuntopyyntömateriaali on julkaistu lausuntopalvelu.fi- ja alueuudistus.fi-sivuilla.

Lisätietoja:

alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, puh. 0295 163 012, tuomas.poysti(at)stm.fi
hallitusneuvos Ilkka Turunen, puh. 0295 530 097, Ilkka.turunen(at)vm.fi
lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, puh. 0295 530 129, sami.kouki(at)vm.fi
lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta, puh. 0295 530 370, jaska.siikavirta(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus