Hoppa till innehåll
Media

Lagpaketet till landskapsreformens II-skede på remiss till den 19 juni

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2017 11.05
Pressmeddelande

Finansministeriet har den 24 april sänt utkastet till regeringens proposition om genomförandet av landskapsreformen på remiss. Propositionsutkastet hänför sig till regeringens proposition med förslag till en landskapsreform och en reform av social- och hälsovården (RP 15/2017 rd) som överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017.

Utkastet innehåller förslag till ändring av de speciallagar som gäller vissa uppgiftshelheter som föreslås bli överförda från staten, kommunerna och samkommunerna till landskapen. Avsikten är att ansvaret för att ordna de tjänster och uppgifter som anges i propositionsutkastet överförs till landskapen vid ingången av 2019.

Regeringens propositionsutkast innehåller också förslag om att inrätta ett nytt verk, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, dit man samlar de till staten hörande tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som tidigare skötts av regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, vilka avses bli nedlagda i samband med landskapsreformen. Avsikten är att det nya verket inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.

Regeringen presenterade i april 2016 riktlinjerna för landskapens uppgiftsområden. Riktlinjerna innehöll principerna för arbetsfördelningen i den nya förvaltningsstrukturen. Enligt den ska landskapens uppgifter fr.o.m. den 1 januari 2019 basera sig på en tydlig arbetsfördelning mellan kommunen, landskapet och staten. Landskapens uppgiftsområden ingår i regeringens proposition till riksdagen med förslag till landskapslag. Uppgifterna överförs till landskapen från kommunerna, landskapsförbunden och andra samkommuner, närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), arbets- och näringsbyråerna, NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA) samt regionförvaltningsverken.

Det propositionsutkast som nu sänts på remiss består av förslag till författningar, genom vilka man avser överföra uppgifter till landskapen i frågor som gäller miljö- och hälsoskydd, lantbruksförvaltning, fiskerihushållning och vattenhushållning, regionplanering, vattenvård och vattentjänster, främjande av utbildning, kultur och motion, skärgårdstrafik och samservice samt vissa andra uppgifter. Uppgifter som avses i propositionen med förslag till landskapslag kommer att överföras till landskapen även med stöd av separata regeringspropositioner, som kommer att överlämnas till riksdagen under 2017.

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet är ett sektorsövergripande verk som tryggar tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna

I samband med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen omarbetas också statsförvaltningens strukturer. I samband med denna beredning har man skapat en helt ny ämbetsverksmodell som är gemensam för ministerierna. I regeringspropositionen föreslås det att man inrättar ett nytt verk, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Avsikten är att man till den nya myndigheten ska koncentrera merparten av de uppgifter som hittills skötts av regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som föreslås bli nedlagda, samt en del av de uppgifter som hittills skötts av närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret, som också föreslås bli nedlagda.

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet kommer att vara en sektorsövergripande statlig myndighet med riksomfattande behörighet som genom sin verksamhet i regionerna tryggar de grundläggande rättigheterna och rättssäkerheten samt bevakar allmänintresset genom att sköta uppgifter i samband med verkställande och styrning samt tillsyn över efterlevnaden av lagstiftningen. Verket kommer att fungera på riksnivå, men i de regionala verksamhetsställena bistås det av ett nätverk av verksamhetsställen som omfattar alla landskap. I verksamhetsidén betonar man ett framsynt och kundorienterat samt sektorsövergripande verksamhetssätt av ny typ. I propositionen ingår också ett förslag till lag om statens ämbetsverk på Åland. Avsikten är att det statliga verkets uppgifter i regel förblir oförändrade.

Personalens ställning tryggas i reformen

I reformen iakttas en god personalpolitik. Personal överförs från kommuner, samkommuner och staten till anställning i ett landskap eller i en sammanslutning som ingår i en landskapskoncern eller kontrolleras av landskapen enligt principerna för överlåtelse av rörelse som s.k. gamla arbetstagare och behåller då rättigheterna och skyldigheterna enligt det anställnings- eller tjänsteförhållande som gäller vid tidpunkten för övergången. De som är anställda i ett tjänsteförhållande för viss tid övergår till att vara anställda hos den nya arbetsgivaren den tid tjänsteförhållandet varar.

Huvudregeln vid personöverföringar mellan statens ämbetsverk är att tjänsterna och de tjänstemän som utnämnts till tjänsterna överförs till samma ämbetsverk som uppgifterna överförs till. Även i samband med överföringar inom staten ska personer som är anställda i tjänsteförhållanden för viss tid övergå till anställning hos den nya arbetsgivaren för den tid tjänsteförhållandet varar.

Avsikten är inte att eftersträva personalminskningar med anledning av landskapsreformen. Man försöker också minimera förflyttning av personal från en ort till en annan.

Remissbehandlingen av regeringens propositionsutkast pågår till den 19 juni 2017.

Materialet i anslutning till begäran om utlåtande har publicerats på webbplatserna utlatande.fi och regionreformen.fi.

Mer information

Tuomas Pöysti, understatssekreterare, tfn 0295 163 012, tuomas.poysti(at)stm.fi
Ilkka Turunen, regeringsråd, tfn 0295 530 097, ilkka.turunen(at)vm.fi
Sami Kouki, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 129, sami.kouki(at)vm.fi
Jaska Siikavirta, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 370, jaska.siikavirta(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus