Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmät selvittäneet valtion budjettityön kehittämistä

Valtiovarainministeriö 25.1.2019 12.03
Tiedote

Valtiovarainministeriössä on valmistunut kaksi seuraavaan vaalikauteen tähtäävää, valtion budjettiin liittyvää työryhmäraporttia, jotka julkistettiin perjantaina 25.1.

Työryhmät ovat selvittäneet ilmiöpohjaista budjetointia ja julkisen talouden suunnitelman (JTS) ja valtion talousarvion (TAE) valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.

Viisi eri toteuttamismallia ilmiöpohjaiselle budjetoinnille

Ilmiöpohjaista budjetointia selvittänyt työryhmä kartoitti ilmiöpohjaisen budjetoinnin erilaisia toteuttamistapoja ja käyttöaloja sekä näihin liittyviä periaatteellisia kysymyksiä. Lisäksi työryhmä selvitti potentiaalisesti huomioon otettavien ilmiöiden joukkoa sekä pohti eri toteuttamistapojen käytännöllisiä ja periaatteellisia vaikutuksia talousarvion rakenteeseen ja hallinnon organisointiin.

Ilmiö on terminä moniulotteinen ja ilmiöpohjainen budjetointi voidaan ymmärtää monella eri tavoin. Ilmiöpohjaista budjetointia on jo nykyisellään käytetty esimerkiksi kestävän kehityksen osalta vuoden 2019 talousarvioesityksessä. Työryhmä tunnisti ilmiöpohjaiselle budjetoinnille viisi eri toteuttamismallia. Toteuttamismallien tarkastelussa työryhmä pohti etenkin sitä, mahdollistaako malli ilmiön kokonaisuuden hahmottamisen budjetissa ja edesauttaako malli määrärahojen tehokasta kohdentamista valitun ilmiön osalta.

Poliittinen tahto käsitellä asioita kokonaisuuksina ja toimia ilmiöön liittyvien ongelmien edistämiseksi on keskeinen elementti ilmiöpohjaisen budjetoinnin toimivuudessa. Valittavien ilmiöiden osalta työryhmä arvioi, että niiden tulisi olla linjassa hallituksen painopisteiden kanssa ja ilmiötarkastelua voidaan toteuttaa samanaikaisesti vain muutaman ilmiön osalta.

Lisätietoja:

budjettineuvos Johanna von Knorring, puh. 0295530232, [email protected]

Ilmiöpohjaiseen budjetointiin liittyviä näkökohtia selvittävän työryhmän raportti

Ehdotuksia valmistelun selkeyttämiseksi, sujuvoittamiseksi ja tiivistämiseksi

Prosessityöryhmä arvioi julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioesityksen valmistelun toimivuutta. Arviointityössä otettiin huomioon julkisen talouden hallinnan, hallituksen valmistelu- ja päätöksentekotarpeet sekä eduskunnan ja EU:n vaatimukset. Työryhmällä on ehdotuksia vuotuisen prosessin olennaiseksi uudistamiseksi ja valmistelun selkeyttämiseksi, sujuvoittamiseksi sekä tiivistämiseksi. Osa ehdotuksista on toteutettavissa nopeallakin aikataululla ja osa vaatii useamman vuoden valmisteluajan, jos niitä lähdetään toteuttamaan.

Työryhmä ehdottaa, että talousarvio- ja kehysprosessit yhdistetään niin, että esitykset voitaisiin antaa eduskunnalle kesäkuun alussa. Yhdistäminen tehostaisi työskentelyä ja parantaisi finanssipolitiikan pitkäjänteisyyttä, kun talousarvioesityksen valmistelussa otettaisiin huomioon toimenpiteiden vaikutukset myös jatkovuosiin. Budjettiesitys ja budjettilakiesitykset voitaisiin antaa aikaisemmin eduskunnalle, mikä helpottaisi eduskuntakäsittelyä. Riskinä yhdistämisessä olisi se, että budjetin täydennysehdotus syksyllä saattaisi laajeta. Yhdistämisen edellytyksenä olisikin, että täydentävä budjettiesitys säilyttäisi pääasiassa teknisen luonteensa. Muutos edellyttäisi linjausta tulevalta hallitukselta esimerkiksi hallitusohjelmassa, jotta yhdistämisen vaatimia muutoksia voitaisiin alkaa valmistella.

Työryhmä havaitsi, että suuri osa hallituksen JTS- ja budjettiriihessä päättämistä asioista on valmisteltu JTS- ja budjettiprosessin ulkopuolella. Tämä on ongelmallista, koska tavanomaisten prosessien ohi päätöksentekoon tulleita ehdotuksia ei ole usein voitu arvioida riittävästi muun muassam. niiden kustannus- ja käyttäytymisvaikutusten osalta. Erityisesti uudistukset, joilla voi ajatella olevan käyttäytymisvaikutuksia, pitäisi tuoda sisään prosesseihin mieluiten heti ministeriön alkuperäiseen kehys- tai budjettiehdotukseen. Työryhmä ehdottaa, että ehdotukset on toimitettava kuitenkin viimeistään viikkoa ennen riihtä valtiovarainministeriöön. Tästä poikkeaminen johtaisi sanktiona kehystason alentamiseen.

Lisätietoja:

budjettineuvosTaina Eckstein, puh. 0295530062, [email protected]

Julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kehittäminen