Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupper har utrett utvecklandet av statens budgetarbete

Finansministeriet
25.1.2019 12.03 | Publicerad på svenska 29.1.2019 kl. 13.24
Pressmeddelande

Finansministeriet har berett två arbetsgruppsrapporter om statsbudgeten som berör de två följande valperioderna, och som utgavs fredagen den 25 januari.

Arbetsgrupperna har utrett fenomensbaserad budgetering samt berednings- och beslutsprocessen i anslutning till planen för de offentliga finanserna och statsbudgeten.

Fem olika genomföringsmodeller för fenomensbaserad budgetering 

Arbetsgruppen som utrett fenomensbaserad budgetering kartlade olika genomföringssätt och användningsområden för fenomensbaserad budgetering samt principiella frågor i anslutning till dem. Arbetsgruppen utredde dessutom fenomen som potentiellt bör tas i beaktande och reflekterade över de praktiska och principiella konsekvenser som de olika genomföringssätten kunde ha för budgetens struktur och organiseringen av förvaltningen.

Begreppet fenomen är mångfacetterat och fenomensbaserad budgetering kan förstås på många olika sätt. Fenomensbaserad budgetering har redan i dagsläget tillämpats till exempel för den hållbara utvecklingens del i samband med budgetpropositionen för 2019. Arbetsgruppen identifierade fem olika genomföringsmodeller för fenomensbaserad budgetering. Arbetsgruppen övervägde olika modeller för genomföring framför allt med tanke på om modellen gör det möjligt att skissera fenomenet som helhet i budgeten och huruvida modellen främjar effektiv allokering av anslagen för det valda fenomenets del.

Den politiska viljan att behandla frågekomplex på ett övergripande sätt och att åtgärda problem som har ett samband med fenomen är ett väsentligt element när det gäller funktionaliteten hos fenomensbaserad budgetering. De fenomen som väljs ut bör enligt arbetsgruppen vara förenliga med regeringens prioriteringar, och samtidig fenomensgranskning kräver att man begränsar sig enbart till några fenomen.

Ytterligare information:

Johanna von Knorring, budgetråd, tfn 0295530232, fö[email protected]

Rapporten från arbetsgruppen som utrett aspekter med fenomensbaserad budgetering (på finska)

Förslag till tydligare, smidigare och mera koncis beredning

Processarbetsgruppen utvärderade funktionen hos planen för de offentliga finanserna och beredningen av budgetpropositionen. Kraven på kontroll av de offentliga finanserna, regeringens berednings- och beslutsbehov samt kraven från riksdagen och från EU togs i beaktande under beredningens gång. Arbetsgruppen har förslag till väsentligt förnyande av den årliga processen så att beredningen görs tydligare, smidigare och mera koncis. En del av förslagen kan verkställas snabbt, andra kräver beredning under ett antal år om de verkställs.

Arbetsgruppen föreslår att budget- och ramprocesserna slås samman så att propositionerna kunde överlämnas till riksdagen i början av juni. Sammanslagningen skulle effektivisera arbetet och förbättra den finanspolitiska långsiktigheten då budgetpropositionerna skulle beredas med hänsyn till de konsekvenser åtgärderna har under kommande år. Budgetpropositionen och förslagen till budgetlagar kunde överlämnas till riksdagen i ett tidigare skede, vilket skulle underlätta riksdagsbehandlingen. Risken med sammanslagningen är att höstens kompletteringsförslag kunde utvidgas. Förutsättningen för sammanslagningen är att den kompletterande budgetpropositionen bevarar sin tekniska karaktär. Förändringen förutsätter ett beslut av den kommande regeringen, till exempel i samband med regeringsprogrammet, för att de nödvändiga förändringarna ska kunna beredas.

Arbetsgruppen noterade att en stor del av frågorna som regeringen beslutar om i samband med planen för de offentliga finanserna och budgetförhandlingarna beretts utanför processerna i fråga. Detta är problematiskt eftersom förslag som införts i beslutsfattandet utan att de genomgått sedvanlig behandling ofta inte bedömts i tillräcklig mån bland annat för kostnads- och beteendekonsekvensernas del. Framför allt sådana reformer som kan tänkas påverka beteendet borde helst intas i processerna genast i ministeriets ursprungliga ram- eller budgetförslag. Arbetsgruppen föreslår att förslagen skulle lämnas till finansministeriet senast en vecka innan budgetförhandlingarna. Avvikelser från detta föreslås leda till sanktioner som verkställs i form av sänkta ramnivåer.

Ytterligare information:

Taina Eckstein, budgetråd, tfn 0295 530 062, [email protected] 

Utveckling av berednings- och beslutsprocessen i anslutning till planen utveckling offentliga finanserna och statsbudgeten (på finska)