Hyppää sisältöön
Media

Valtoris nya kunddelegation och sekretariat har tillsatts

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2021 12.42
Pressmeddelande

Finansministeriet har förnyat och tillsatt Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris kunddelegation för mandatperioden 1.1.2021–31.12.2024. Delegationens sekretariat har tillsatts för tiden 1.1.2021-31.12 .2022. Sekretariatet är ett nytt organ.

Kunddelegationen har till uppgift att behandla och följa utvecklingen av Valtoris verksamhet och tjänster samt kvaliteten på tjänsterna och kundtillfredsställelsen.

Kunddelegationens sammansättning har förnyats: nu finns det betydligt fler medlemmar än tidigare från olika kundämbetsverk. Målet med reformen är att öka kundstyrningens genomslagskraft. Utöver representation från alla förvaltningsområden har man också utnämnt företrädare för Valtoris tio största kunder till kunddelegationen för att ge direkt kundperspektiv till stöd för styrningen.

Som ett helt nytt organ tillsattes ett sekretariat med fem personer som har till uppgift att ge en konkret bild av kundernas behov och den aktuella kvaliteten hos tjänsterna. Sekretariatets medlemmar representerar kundämbetsverken och de har praktisk kompetens i utveckling och upphandling av tjänster hos Valtori. Sekretariatets verksamhet samordnas av en generalsekreterare som utses senare.

Sekretariatets uppgifter preciserades samtidigt. Målet är att Valtori ska kunna anpassa sina tjänster till kundämbetsverkens behov på ett bättre sätt än tidigare. Ett annat mål är att förbättra planeringen av Valtors ekonomi och investeringar. Kunddelegationens preciserade mål stöder såväl Valtori som finansministeriets resultatstyrning.

Finansministeriet började utreda styrningen av Valtori år 2019. Man noterade ett behov av reformer i samband med utredningen. Det första steget var att lägga ner Valtoris styrelse våren 2020. I samband med nedläggningen konstaterade förvaltningsutskottet i sitt betänkande att det finns ett behov av att utveckla kundstyrningen. Den reform av kunddelegationen som nu genomförts är en fortsättning på utvecklingen av styrningen av Valtori och i synnerhet dess kundstyrning.

Ytterligare information:
Tommi Kangasaho, informationsförvaltningsråd, finansministeriet, tfn 0295 160 351, tommi.kangasaho(at)vm.fi

Medlemmarna i kunddelegationen 1.2021–31.12.2024

Representanterna för förvaltningsområdena

 • kommunikationsministeriets förvaltningsområde, avdelningschef Jan Juslén, Farledsverket
 • jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, direktör för digitalisering Topi Hanhela, Naturrerurscentralen
 • justitieministeriets förvaltningsområde, representant tills vidare, direktör Jussi Kivinen, Rättsregistercentralen
 • undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, direktör Mikael Mantila, Undervisningsstyrelsen
 • försvarsministeriets förvaltningsområde, informationsförvaltningsdirektör Mikko Soikkeli
 • inrikesministeriets förvaltningsområde, representant tills vidare, informationsförvaltningschef Janne Suuriniemi, Polisstyrelsen
 • social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, informationsförvaltningsdirektör Aleksi Yrttiaho, Institutet för hälsa och välfärd
 • arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, utvecklingschef Jaakko Jokela, ANM
 • utrikesministeriets förvaltningsområde, datateknikchef Riku Pammo, UM
 • statsrådets kanslis förvaltningsområde, enhetschef, konsultativ tjänsteman Helena Mattila, SRK
 • finansministeriets förvaltningsområde, representant tills vidare, informationsförvaltningsdirektör Anu Autio, Tullen
 • miljöministeriets förvaltningsområde, informationsförvaltningsdirektör Jukka Litmanen, MM

Representanter för ämbetsverken

 • Rättsregistercentralen, direktör Jussi Kivinen
 • Skatteförvaltningen, utvecklings- och informationsförvaltningsdirektör Jarkko Levasma
 • Försvarsmakten, överstelöjtnant Jarno Tyyskä
 • Polisstyrelsen, informationsförvaltningschef Janne Suuriniemi
 • Transport- och kommunikationsverket, informationsförvaltningsdirektör Ari-Pekka Neuvonen
 • Tullen, informationsförvaltningsdirektör Anu Autio
 • NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscentral, informationsförvaltningsdirektör Heikki Heikkilä
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, utvecklings- och informationsförvaltningsdirektör Mira Holmroos-Kolari
 • Lantmäteriverket, informationsförvaltningsdirektör Marja Rantala
 • Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, verkställande direktör Tuija Kuivalainen

Andra representanter

 • riksdagen, informationsförvaltningschef Ari Apilo
 • Finlands Kommunförbund rf, planerare Sami Hakonen, Åbo stad
 • Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, verkställande direktör Pasi Lehmus, samt sakkunnigmedlemmar med talerätt utvecklingsdirektör Jari Virtanen och kunddirektör Jouni Mustonen
 • generalsekreterare för kunddelegationens sekretariat: finansministeriets JulkICT-avdelning

Kunddelegationens sekretariat 1.1.2021–31.12.2022

 • IKT-chef Marko Manninen, Polisens datacentral
 • ledande sakkunnig Juha Virtanen, Livsmedelsverket
 • systemchef Ritva Flinkman, utrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tuomo Pigg, statsrådets kansli
 • direktör Marko Koskelo, Skatteförvaltningen
Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT