Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kunderna hos statens IKT-serviceproducent Valtori får en större roll i styrningen

Finansministeriet
1.10.2020 9.25
Pressmeddelande

Man vill öka påverkansmöjligheterna för Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtoris kunddelegation. Valtoris kunddelegation har tillsatts av finansministeriet och den har till uppgift att behandla och följa utvecklingen av Valtoris verksamhet och tjänster samt kvaliteten hos tjänsterna och kundbelåtenheten.

Valtori kundkrets omfattar sammanlagt cirka 80 ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen. Valtoris omsättning är cirka 380 miljoner euro per år och den producerar även tjänster för säkerhetsnätet.

Enligt finansministeriets utredning från 2020 och riksdagens förvaltningsutskotts betänkande borde kunddelegationen ha direkta företrädare för kundämbetsverken. För närvarande företräder medlemmarna i kunddelegationen hela förvaltningsområden. Kunddelegationen bör enligt utredningen ha förmåga att ta upp och avgöra frågor som gäller tjänsterna på en tillräckligt konkret nivå, vilket förutsätter en uppfattning om direkt beställning och daglig styrning av tjänsterna.

En annan fråga som utredningen lyfte fram i anslutning till utvecklingen av Valtoris kunddelegation är förbättrandet av delegationens inverkan. Enligt den nuvarande kunddelegationen kan inverkan förbättras genom att utse ett sekretariat för delegationen. Det föreslagna sekretariatet skulle också till uppgift att ge en konkret bild av kundernas behov och av den aktuella kvaliteten på tjänsterna. Finansministeriet föreslår att man i syfte att samordna sekretariatets verksamhet tillsätter en avlönad generalsekreterare för sekretariatet.

Syftet med reformen av kunddelegationen, inrättandet av ett sekretariat och tillsättandet av en generalsekreterare är att öka kundstyrningens effektivitet. För att finansministeriet ska kunna sköta sina styrningsuppgifter och stödja Valtoris ledning är det viktigt att man får konkretare och mera kollektiva åsikter från Valtoris kunder. Dessutom ska finansministeriet i samband med detta precisera också kunddelegationens uppgifter.

Målet är att reformerna genomförs från och med ingången av 2021. En workshop om utvecklandet av verksamheten i och verkningsfullheten hos Valtoris kunddelegation ordnas den 8 oktober. Workshoppen är i första hand avsedd för företrädare för Valtoris kunder. Du kan anmäla dig till workshoppen före den 2 oktober (länk).

Ytterligare information:

informationsförvaltningsråd Tommi Kangasaho, finansministeriet, tfn 050 341 6736, tommi.kangasaho(at)vm.fi
valtningsdirektör, ordförande för kunddelegationen Ari Uusikartano, tfn 0295 350 526, ari.uusikartano(at)formin.fi