Laskutusta koskevia muutoksia arvonlisäveroon vuonna 2004

Valtiovarainministeriö 19.12.2002 12.00
Tiedote 141/2002

Hallitus esittää, että arvonlisäverolakiin tehdään laskutusta koskevan Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämät muutokset. Laskutusdirektiivi ehdotetaan toimeenpantavaksi elinkeinonharjoittajien kannalta mahdollisimman yksinkertaisella ja joustavalla tavalla. Esitys koskee laskun antovelvollisuutta, laskun käsitettä, laskulta vaadittavaa tietosisältöä, sähköistä laskutusta sekä laskujen säilyttämistä. Sähköiselle laskutukselle ei asetettaisi erityisiä edellytyksiä. Suomi käyttäisi siis hyväkseen direktiiviin saamansa poikkeusmahdollisuuden. Sähköinen laskutus ja säilytys olisi siten mahdollista nykyiseen tapaan.

Hallitus hyväksyi 19.12.2002 arvonlisäverolain laskutusta ja vähennysten käyttämistä koskevien säännösten muuttamista koskevan lakiesityksen sisällön. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 20.12.2002 presidentin esittelyssä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Direktiivi muun muassa yhdenmukaistaa laskuilta arvonlisäverotuksessa vaadittavan tietosisällön. Arvonlisäverolakiin sisällytettäisiin direktiivin mukaiset laskujen tietosisältövaatimukset. Lasku voisi muodostua erillisistä asiakirjoista. Lakiin lisättäisiin nimenomaiset säännökset niistä edellytyksistä, joiden mukaan ostaja voi laatia laskun myyjän puolesta. Arvonlisäverolakiin otettaisiin myös säännökset tositteiden säilyttämisvelvollisuudesta, -paikasta ja –ajasta.

Laskut voitaisiin tallentaa sähköisesti missä jäsenvaltiossa tahansa, jos tallennus on suoritettu siten, että se takaa täydellisen tosiaikaisen tietokoneyhteyden kyseisiin tietoihin. Yhdenmukaisuuden vuoksi kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi vastaavasti.

Lisäksi arvonlisäverolain ostovähennyksen käyttämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Ostovähennyksen edellytyksenä olisi lain vaatimukset täyttävän laskun hallussapito. Verovirasto voisi kuitenkin hyväksyä vähennyksen myös muulloin. Muihinkin arvonlisäverolainsäädännön vähennysoikeuden toteennäyttämistä sekä kirjanpitovelvollisuutta koskeviin säännöksiin ehdotetaan joitakin täydennyksiä.

Laskutusta koskevien säännösten yhdenmukaistaminen laskutusdirektiivillä on omiaan alentamaan rajat ylittävää kauppaa harjoittavien yritysten laskutuskustannuksia ja siten parantamaan niiden kilpailukykyä. Myös sähköisen laskutuksen edistäminen alentaa laskutuskustannuksia. Laskujen sisällön yhdenmukaistaminen ja yhteisen sähköisen laskutuksen viitekehyksen luominen helpottanee yhteensopivien standardoitujen sähköisten laskutusmuotojen kehittämistä EY:n alueella ja muualla maailmassa. Sähköisen laskutuksen edistäminen edistää myös sähköistä kauppaa.

Suomalaiset yritykset eivät myöskään ehdotuksen johdosta joutuisi muuttamaan sähköisen laskutuksen infrastruktuuriaan, mikä olisi aiheuttanut merkittävät kertaluonteiset kustannukset. Verovelvolliset saattavat joutua mukauttamaan laskutusjärjestelmiään täyttääkseen ehdotuksen mukaiset laskumerkintävaatimukset. Vaadittavista tiedoista suurin osa on vakiotietoja, joten merkittäviä kustannuksia ei synny.


Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila, puh. (09) 160 33171