Takaisin

Päätös I-SHaO 15/0091/4 Korvausvaatimus

Määräaikainen virkasuhde                                           Itä-Suomen hallinto-oikeus
Hallintoriita
Korvausvaatimus                                                            Päätös 15/0091/4

                                                                                                A: 16.3.2015
 

A oli nimitetty määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 27.6.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteeksi oli nimittämiskirjassa ilmoitettu vuosilomasijaisuudet sekä äkilliset sairauslomat.

Hallinto-oikeus totesi, että määräaikaisuuden peruste on lain mukaan merkittävä nimittämiskirjaan. Lain esitöiden mukaan sijaisuuden osalta merkitään myös se, kenen sijaisena määräaikainen henkilö kulloinkin toimii. Kyseisessä tapauksessa A:n määräyskirjoihin ei ollut merkitty sitä, kenen sijaisena A oli toiminut. Asiassa oli hallinto-oikeuden mukaan jäänyt epäselväksi se, kenen sijaisena A oli kulloinkin tosiasiallisesti toiminut. A:n oli jälkikäteen ilmoitettu toimineen myös sellaisen vakituisen henkilön sijaisena, joka oli ollut asiassa saadun selvityksen perusteella työssä kyseisenä aikana. Määräaikaisuuden perusteita ei ollut merkitty riittävällä tarkkuudella nimittämiskirjaan, jotta sijaisuuksien olemassaolo ja määräaikaisuuksien perusteiden laillisuus voitaisiin jälkikäteen todentaa. Esitetyt näkökohdat kokonaisuutena huomioiden hallinto-oikeus päätyi johtopäätökseen, jonka mukaan A oli nimitetty määräajaksi virkasuhteeseen ilman laissa säädettyä perustetta.                                                                                              

Hallinto-oikeus hyväksyi hakemuksen perusteeltaan. Hallinto-oikeus hakemuksen enemmälti hyläten velvoitti viraston suorittamaan A:lle kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen.  

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_9_§
Valtion_virkamieslaki_56_§