Takaisin

Päätös HäHaO 16/0716/3 irtisanominen kollektiiviperusteella

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Taloudelliset syyt

Uudelleensijoittaminen                                                                     Päätös 16/0716/3

 

                                                                                                             A: 9.9.2016

 

 

Virasto oli 27.5.2015 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n vanhemman rakennusmestarin virkasuhteen päättymään 30.11.2015. Irtisanomista oli perusteltu toimintamenomäärärahojen ja EU:n rakennerahastojen hallintotehtävien rahoituksen merkittävällä vähentymisellä ja tästä johtuvilla tehtävien uudelleenjärjestelyillä. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi viraston toimintamenokehykset valtion talousarviossa pienenivät vuosina 2015–2018 yhteensä noin 33 miljoonalla eurolla. Rakennerahastojen tekninen tuki väheni 56 miljoonalla eurolla vuosina 2014–2020.

 

Työnantajan esittämän selvityksen perusteella viraston mahdollisuudet tarjota A:lle tehtäviä suoritettaviksi olivat vähentyneet olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti, kun hänen tehtävänsä oli viraston määrärahojen vähenemisen vuoksi siirretty muun henkilökunnan hoidettavaksi. Asiassa ei ollut ilmennyt, että virastoon olisi palkattu uusia henkilöitä samankaltaisiin tehtäviin kuin mitä A oli hoitanut. Virastossa oli ollut A:n irtisanomisaikana yhteensä kymmenen tehtävää avoinna, joista A:ta oli haastateltu kolmeen. Työnantajan arvion mukaan A:ta ei olisi voitu ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa tai kouluttaa virastossa mihinkään näistä tehtävistä. Asiassa ei ollut esitetty selvitystä, jonka perusteella työnantajan käsitystä A:n soveltuvuudesta kyseisiin tehtäviin olisi ollut aihetta epäillä virheelliseksi. Asiassa ei muutoinkaan ollut ilmennyt, että irtisanominen olisi ollut vältettävissä sijoittamalla tai kouluttamalla A toisiin tehtäviin. Hallinto-oikeus katsoi, että virasto oli voinut irtisanoa A:n virkasuhteen valtion virkamieslain 27 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_2_momentti

Valtion _virkamieslaki_27_§_4_momentti