Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista

U 51/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Upi Talsi, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295530868

Asia
Euroopan unionin komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista (COM(2017) 375 final). Asetuksella on tarkoitus pyrkiä estämään laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden tuonti ja varastointi unioniin ja siten estää näillä tavaroilla käytävä laiton kauppa sekä terrorismin rahoittaminen. Riippuen tavarasta maahantuojan tulisi asetuksen mukaan joko hakea tuontimaasta maahantuonnille lupa tai antaa Tullille vakuutus siitä, että vienti on tapahtunut laillisesti.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
EU:lla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikan ja tullilainsäädännön alalla. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetuksen vaikutuksena kansalliseen lainsäädäntöön olisi, että tulisi säätää toimivaltaisesta viranomaisesta, joka myöntäisi asetuksessa tarkoitetut tuontiluvat. Viranomaiselle kyseessä olisi uusi tehtävä. Taloudelliset vaikutukset riippuvat siitä, paljonko kyseisiä tehtäviä asetuksen soveltaminen aiheuttaisi. Lisäksi kustannuksia aiheuttaisi EU:n komission tekemät käytännön soveltamisratkaisut liittyen muun muassa hallinnolliseen yhteistyöhön. Komissio on ilmoittanut pyrkivänsä mahdollisimman kustannustehokkaisiin ratkaisuihin.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen