Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

HE 138/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Krista Sinisalo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530248

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa 1 ja 2 muutettaisiin siten, että lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron sekä energia- että hiilidioksidiosuutta korotettaisiin. Korotusta painotettaisiin hiilidioksidiveron suuntaan. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostet-taisiin nykyisestä 58 eurosta 62 euroon. Tällöin lämmityspolttoaineiden hiilidioksiditonnin arvo olisi sama 62 euroa hiilidioksiditonnilta kuin liikennepolttoaineilla. Lisäksi lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden energiasisältöveroa korotettaisiin 0,45 eurolla megawattitunnilta. Hiilidi-oksidi- ja energiasisältöveron korotus merkitsisi keskimäärin noin seitsemän prosentin suuruista korotusta verotasoihin. Kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyisi edelleen verottomana eikä poltto-turpeen verotukseen ehdoteta muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lämmityspolttoaineiden veronkorotuksella tavoitellaan 45 miljoonan euron nettolisätuottoja. Koska energiaverotukseen sisältyy tukijärjestelmiä, kuten energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus, yhdistetyn tuotannon puolitettu hiilidioksidivero ja maatalouden energiaveropalautus, tulisi lämmityspolttoaineiden veroja nostaa bruttomääräisesti noin 52 miljoonalla eurolla tuottotavoitteen saavuttamiseksi. Vuonna 2018 verotuoton arvioidaan kasvavan bruttomää-räisesti noin 47 miljoonaa euroa verokertymien ajoituksesta ja verosuunnittelusta johtuen. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Ehdotetuilla muutoksilla odotetaan olevan myönteinen vaikutus päästökaupan ulkopuolisen maataloussektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Polttoaineiden korotusten kohdistuessa myös energiasisältöveroon tehostettaisiin energian säästöä ja energiatehokkuutta myös biopolttoaineiden osalta. Polttoaineiden hiilidioksidiveron korotus kasvattaisi hiilidioksidiohjaavuutta erityisesti päästökaupan ulkopuolisessa öljylämmityksessä ja työkonekäytössä, jossa käytetään pääosin kevyenä polttoöljynä verotettua polttoainetta dieselöljyn sijasta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen