Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus)

U 1/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552

Asia
Asetusehdotuksella (COM(2017)790 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta ja direktiiviehdotuksella (COM(2017)791 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta sovitetaan voimassaolevat sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset paremmin vastaamaan sijoituspalveluyritysten toiminnan laatua. Ehdotukset pyrkivät osaltaan edistämään EU:n pääomamarkkinaunionihanketta. Annetut säädösehdotukset liittyvät komission paremman sääntelyn hankkeeseen. Voimassaolevat sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ovat liitoksissa luottolaitossääntelyyn. Ehdotusten tavoitteena on varmistaa sijoituspalveluyritysten pääoma-, likviditeetti- ja muut vakavaraisuusvaatimukset kuitenkin sopeutettuina vastaamaan niiden toimintaa, ja riittävän vahvasti kattamaan eri kokoisten sijoituspalveluyritysten terveen vakavaraisuuden ja suojaamaan Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakautta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Ehdotuksen yhteydessä annetun vaikutusarvion pohjaksi on otettu EBA:n neuvossa esitetyt arviot. EBA arvioi, että pienten ja keskisuurten sijoituspalveluyritysten pääomavaatimukset (pilari 1:n mukaiset vaatimukset) kasvavat nykyiseen verrattuna esityksen johdosta 10 prosenttia ja kokonaisvakavaraisuusvaatimus laskee 16 prosenttia nykyisestä (huomioiden nykyiset pilari 2:n lisävaatimukset). Esityksen on arvioitu helpottavan sijoituspalveluyritysten enemmistön vakavaraisuussäännösten noudattamiseen tarvittavaa panostusta ja siten huomattavasti laskevan niiden hallinnollista kustannusta. Pienten ja keskisuurten sijoituspalveluyritysten on oletettu hyötyvän ehdotuksesta eniten. Valtaosa suomalaisista 60 sijoituspalveluyrityksestä lukeutuu kooltaan pienten palveluntarjoajien luokkaan. Näiden osalta luottolaitostasoisesta pääomavaatimusten noudattamisesta luopumisen voidaan arvioida vaikuttavan myönteisesti vakavaraisuusvaatimuksen järkevöittämisen myötä. Voimassaolevien vaatimusten korvaaminen uusilla säännöksillä voi toimintojen mukauttamisen vaiheessa aiheuttaa kustannuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen