Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.1.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp ) täydentämisestä HE 89/2019 vp; EK 24/2019 vp vuodelle 2020

HE 89/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavat lausumat: Lausuma 1 Momentti 25.01.50 Eduskunta edellyttää, että hallitus kohdentaa 0,3 miljoonan euron lisärahoituksen Pakolaisneuvonta ry:lle vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Lausuma 2 Momentti 25.30.01 Eduskunta edellyttää, että jo vuoden 2020 lisätalousarviossa otetaan huomioon Syyttäjälaitoksen toimintaan tarvittavat lisäresurssitarpeet ja varmistetaan henkilöstön riittävyys. Lausuma 3 Momentti 30.10.50 Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa eduskunnan tekemän , momenttia 30.10.50 koskevan määrärahalisäyksen huomioon pysyvänä lisäyksenä. Tämän tulee siten sisältyä vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Lausuma 4 Momentti 31.10.20 Eduskunta edellyttää, että kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta nostetaan ja MAL-sopimusten osalta varmistetaan panostukset kaupunkiseutujen ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeisiin, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä kaupunkiseutujen liityntäpysäköinnin kehittämiseen. Lisäksi eduskunta edellyttää, että Keravan liityntäpysäköinnin asemakeskuksen suunnittelu käynnistetään pikaisesti, että muutkin pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäävät hankkeet saadaan liikkeelle viivytyksettä ja että joukkoliikenteen tukea nostetaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Lausuma 5 Momentti 31.10.77 Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkastelee yhdessä Väyläviraston kanssa niiden hankkeiden kiireellisyyttä ja käynnistämismahdollisuuksia, joita koskevat hankesuunnitelmat vanhenevat vuosien 2020-2023 aikana. Lausuma 6 Momentti 33.40.60 Eduskunta edellyttää, että keliakiakorvauksen palauttamiseen liittyvä selvitys tehdään pikaisesti ja keliakiakorvauksen palauttamisen vaatimat kustannukset otetaan huomioon seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024. Lausuma 7 Momentti 33.60.32 Eduskunta edellyttää, että valtion tutkimusrahoitusta terveydenhuollon yksiöille yliopistotasoiseen tutkimukseen vahvistetaan ja saatetaan takaisin kasvu-uralle väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävän, korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen varmistamiseksi. Lisäksi eduskunta edellyttää, että tutkimusrahoituksen riittävyys varmistetaan myös uudessa sote-rakenteessa. Lausuma 8 Momentti 35.20.60 Eduskunta edellyttää, että Valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuutta nostetaan siten, että hallitusohjelmassa asetettu tavoite valtion tukemasta asuntotuotannosta saadaan täytettyä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2020 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen