Valtioneuvoston päätös VM/2023/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.10.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2024-2027

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. +358 295 530 525
Asia
Julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) asetetaan rahoitusaseman markkinahintaista bruttokansantuoteosuutta koskevat monivuotiset tavoitteet koko julkiselle taloudelle sekä lisäksi tavoite kullekin julkisen talouden osa-alueelle. Lisäksi esitetään koko julkista taloutta koskevia rahoitusasematavoitteita vastaavat monivuotiset tavoitteet julkisen talouden velan ja julkisen talouden menojen suhteesta markkinahintaiseen BKT:hen. Keskipitkän aikavälin tavoite (MTO) pidetään ennallaan. (Liite 1) JTS sisältää samalla Suomen vakausohjelman sekä vastaa EU:n vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta. Vakausohjelman sisältävä julkisen talouden suunnitelman liite pitää sisällään tällä kertaa myös vuoden 2024 alustavan talousarviosuunnitelman edellyttämän informaation. JTS:aan sisältyvässä kehyspäätöksessä asetetaan sitova menokehys vuosille 2024–2027 hallitusohjelman periaatteita noudattaen. Hallitusohjelman mukainen 4 mrd. euron määräaikainen investointiohjelma otetaan huomioon kehystason rakennekorjauksena, eli vaalikauden kehystä nostetaan menoja vastaavasti. JTS:ssa investointiohjelmaan kohdennetaan yhteensä 630,8 milj. euron määrärahat vuosille 2024–2027. Venäjän hyökkäyssodan johdosta Ukrainan tukemiseksi tarkoitettu uusi ja tilapäinen puolustusmateriaali-, siviilimateriaali- ja humanitaarinen apu katetaan kehyksen ulkopuolisena. Em. kahdenvälisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin perustuvat menot otetaan myös huomioon kehystason rakennekorjauksena eli vaalikauden kehystä nostetaan menoja vastaavasti yhteensä 366,9 milj. eurolla v. 2024–2027. Liitteessä 2 on todettu hallituksen neuvottelun 19.9.2023 jälkeen tehdyt muutokset ja tekniset tarkistukset. Lisäksi JTS:n tekstejä on täydennetty ja tarkennettu.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024-2027
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Budjettitalouden menojen arvioidaan olevan kehyskaudella keskimäärin 87,6 mrd. euroa vuoden 2024 hintatasossa. Vuonna 2027 budjetin menojen arvioidaan olevan 86,9 mrd. euroa (vuoden 2024 hintatasossa). Hallitusohjelman liitteen B menolinjaukset tuottavat nettomääräisesti n. 0,8 mrd. euron säästövaikutuksen valtion budjettitalouteen v. 2024. Vuonna 2027 säästövaikutus on 2,1 mrd. euroa vuoden 2024 hintatasossa, mutta indeksisäästöjen nimellinen vaikutus huomioon otettuna vaikutus on 2,5 mrd. euroa. Vuonna 2024 budjettitalouden tulojen arvioidaan olevan 76,3 mrd. euroa. Kehyskauden lopulla budjettitalouden tulojen arvioidaan olevan 81,9 mrd. euroa, josta verotulojen osuuden arvioidaan olevan 73,6 mrd. euroa. Valtion budjettitalouden alijäämän arvioidaan olevan 11,5 mrd. euroa v. 2024 ja 10,6 mrd. euroa v. 2027. Budjetoidun perusteella arvioidun valtionvelan määrän arvioidaan olevan 163 mrd. euroa vuoden 2024 lopussa, mikä on 56 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuoden 2027 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan vajaat 198 mrd. euroa, mikä on 60 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kansantalouden tilinpidon mukainen julkisen talouden alijäämä olisi ennusteen mukaan 3,2 % suhteessa BKT:hen v. 2024 ja 2,8 % v. 2027.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen