Syksyllä 2018 rahoitusta hakeneet

Tälle sivulle kootaan syksyllä 2018 robotisaatiohaussa rahoitusta hakeneet hankkeet sekä hankkeet, joille rahoitusta on myönnetty.

1.Valmiiksi suunnitellut ja heti toimeenpantavat hankkeet, joissa keskitetty rahoitusosuus on enintään 1 miljoonaa euroa

2.Uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen tähtäävät hankkeet, joissa keskitetty rahoitusosuus on enintään 50 000 euroa

18.10.2018 Valtiokonttorin rahoitushakemus: Asennusautomaatioteknologian pilotointi kapasiteettipalvelussa

Valtiokonttorin TIA Vahingonkorvausjärjestelmään tehdään uusien ominaisuuksien ja laajennusten käyttöönottoja sekä korjauksia useita kertoja vuodessa. Ohjelmistoasennukset testataan ensin sovellustoimittajan ympäristössä, sen jälkeen asennukset koestetaan vahingonkorvausjärjestelmän useassa testiympäristössä ja lopuksi asennus tehdään tuotantoympäristöön. Jokaisessa asennusvaiheessa tarvitaan käyttöpalvelutoimittajalta ja asiakkaalta useita henkilöitä erilaisilla osaamisprofiileilla. Kokeilun tarkoituksena on automatisoida asennusketju mahdollisimman pitkälle kustannusten ja henkilötyön säästämiseksi sekä laadun parantamiseksi.  Yhteyshenkilöinä Valtiokonttorissa: tietohallintojohtaja Tomi Poikola ja projektipäällikkö Petri Pehkonen.

15.11.2018 Johtoryhmä puolsi sihteeristön esitystä Valtiokonttorin hakemuksen rahoittamiseksi. Pakolliset ehdot täyttyvät ja hankkeen toteuttamiskelpoisille näkökulmien nähtiin täyttyvän osin (keskiarvo 2,1 neliportaisella asteikolla arvioituna). Sihteeristö edellyttää, että Valtiokonttori huolehtii hankkeen kokemusten ja tulosten dokumentoinnista sekä Valtorin osallistamisesta siten, että Valtori voi tuotteistaa palvelun koko valtionhallinnon käyttöön, mikäli kokeilu onnistuu, sekä siitä, että hankkeen kokemuksen jaetaan vapaasti hyödynnettäviksi.

16.11.2018 Päätös käyttö- ja kirjausoikeudesta Valtiokonttorille

5.10.2018 Tullin rahoitushakemus: Tekoälyn hyödyntämisen esitutkimus, mallinnus ja prototyypin rakentaminen Tullin asiakasneuvonnassa

Katso video kokeilusta

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan esitutkimus, jonka tavoitteena on tunnistaa yleisimmät asiakkaiden esittämät kysymystyypit sekä tutkia datan sopivuutta koneoppimisen pohjaksi. Kokeilun toisessa vaiheessa tavoitteena on mallintaa ongelma ja tuottaa toimiva prototyyppi sekä valmistella keinoälyn hyödyntämistä asiakasneuvonnan tukena ja automatisoinnissa sekä chat-palvelun jatkokehityksessä, jota ilman chattiä ei ole resurssitehokkuuden kannalta mielekästä ottaa laajempaan käyttöön. Kokeilussa pyritään aikaansaamaan uusi tapa tukea asiakkaan tavaran luokittelua tullauksen yhteydessä. Kokeilussa siis yhdistyy uudella tavalla lainsäädännön määrittämä tavaranimikkeistö ja asiakkaan ymmärrys tavarasta ja sen nimikkeestä. Lisäksi kokeilulla todennetaan ja lisätään Tullin teknistä kyvykkyyttä ottaa käyttöön koneoppimismalleja. Yhteyshenkilöinä Tullissa: Kehityspäällikkö Marianne Vuolli ja asiakaspalvelupäällikkö Juha H Lempiäinen.

16.10.2018 Investointien johtoryhmä puolsi sihteeristön esitystä myöntää haettu rahoitus. Pakolliset ehdot täyttyvät ja hankkeen toteuttamiskelpoisille näkökulmien nähtiin täyttyvän lähes kokonaan (keskiarvo 2,7 neliportaisella asteikolla arvioituna). Sihteeristö edellyttää, että hanke osallistuu #AuroraAI-verkostoon. Jos tuotantokäyttöön otettaessa hanke ylittää tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) ja sitä täsmentävän valtioneuvoston asetuksen (1249/2014) mukaiset rajat Tullin on pyydettävä valtiovarainministeriöltä  asiasta lausunto.

19.10.2018 Päätös käyttö- ja kirjausoikeudesta Tullille.

Alla olevalla videolla kerrotaan Tullin kokeilusta ja avataan Tullin ajatuksia itse robohausta

 

Marjut Siintola, erityisasiantuntija 
VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530482  


Timo Hattinen, Controller 
VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530157