Syksyllä 2018 rahoitusta hakeneet hankkeet

Löydät tältä sivulta syksyllä 2018 robotisaatiohaussa rahoitusta hakeneet hankkeet.  Rahoitushaulla kannustettiin valtion virastoja ja laitoksia hyödyntämään tekoälyä, robotiikkaa ja analytiikkaa toimintansa uudistamisessa. Syksyn 2018 robohaun rahoitushakuohjeet.

Valmiiksi suunnitellut ja heti toimeenpantavat hankkeet, joissa keskitetty rahoitusosuus on enintään 1 miljoonaa euroa

Yhteensä 12 hakemusta 

Investointijohtoryhmä puolsi rahoitettavaksi seuraavia hankkeita:

 • Poliisihallitus: Mobiilipalvelut
 • Puolustusvoimat: Puolustusvoimien ja TUVE-ympäristön chatbot
 • Puolustusvoimat, Pääesikunta: Varusmiesten mobiilipalvelut, VMMOBI
 • Suomen Ympäristökeskus: Automatisoitu ympäristörekisterien laadunvarmennus (enviQrobo)

Investointijohtoryhmä ei puoltanut rahoitettavaksi seuraavia hankkeita:

 • Elintarviketurvallisuusvirasto: Robotiikan käyttöönotto elintarvikeketjun laadun ja turvallisuuden laboratorioanalyyseissa
 • Geologian tutkimuskeskus: RoboLab - Mineraalinäytteiden analysoinnin automatisointi ja robotisointi
 • Luonnonvarakeskus: Luonnonvarakeskuksen prosessinhallintajärjestelmä
 • Luonnonvarakeskus: Tutkimusaineistojen mittausteknologian digitalisointi
 • Puolustusministeriö: llmatilannekuvan välitys yhteistoimintatahoille, ITK2YT-palvelu
 • Puolustusministeriö: PLM:n v. 2014-2016 vientilupa-asiakirja-aineiston digitalisointi
 • Valtiokonttori: Valtiokonttorin korvauspalvelutoiminnan tuottavuuden nostaminen automaation ja keinoälyn avulla - Keinoälyavusteinen korvaustoiminta
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori: Automaation lisääminen Valtorin tuotteistettuihin palveluihin

Uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen tähtäävät hankkeet, joissa keskitetty rahoitusosuus on enintään 50 000 euroa

Yhteensä 54 hakemusta 

Investointijohtoryhmä puolsi rahoitettavaksi seuraavia hankkeita:

 • Etelä-Savon ELY-keskus: KasvuBot – älykäs kasvupalveluohjaaja
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Koneoppimisen hyödyntäminen KUTI-järjestelmän tiedon laadun parantamisessa sekä automaattiset seurantatyökalut KUTI-järjestelmässä
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kartellitutka
 • Luonnonvarakeskus: Hyönteistuholaisten seuranta – pilotti
 • Maahanmuuttovirasto: PuheKamu
 • Maahanmuuttovirasto: Tiedon jalostus keinoälyllä
 • Merivoimien esikunta: VR/AR/MR-teknologian tutkimus ja implementointi PASSI-järjestelmään (VEERA)
 • Oikeusministeriö: Kokeiluhanke liittyen sähköisen lausuntomenettelyn kautta tulleiden lausuntojen analysointiin ja raportointiin luonnollisen kielen analyysin keinoin
 • Oikeusrekisterikeskus: Oikeusrekisterikeskuksen kansalais- ja viranomaispalvelujen maksujen käsittelyrobotti
 • Puolustusvoimat, Pääesikunta, Suunnitteluosasto: Mobiili riski- ja poikkeamailmoitus ”Lassie”
 • Puolustusvoimat, Pääesikunta: HATKAT - Hallinnollisen taakan vähentäminen
 • Puolustusvoimat: PVRobo
 • Ruokavirasto: AI Elintarvikevalvonnan dataan
 • Ruokavirasto: Puheentunnistus lihantarkastukseen
 • Ruokavirasto: Robotiikan kehittäminen Ruokaviraston asiakaspalveluun
 • Ruokavirasto: Siemenpäätösten automatisointi
 • Ruokavirasto: Tekoälyassistentti tiedonhaussa
 • Sosiaali- ja terveysministeriö: Ensi- ja akuuttihoidon hoidon tarpeen arvion vaikuttavuus potilasturvallisuuteen
 • Sosiaali- ja terveysministeriö: Tekoälyn hyödyntäminen terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvien ilmiöiden ennakoinnissa ja tunnistamisessa
 • Tulli: Koneoppimisen esitutkimus, mallinnus ja prototyypin rakentaminen - Katso video kokeilusta
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: NettiDogi
 • Valtiokonttori: Asennusautomaatioteknologian pilotointi kapasiteettipalvelussa
 • Valtiokonttori: Lohkoketjuteknologian hyödyntäminen liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksujen käsittelyyn
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet: BI Digicontroller
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet: Palkkionsaajien sähköinen asiointi
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori: ContactCenter (OC-SaaS) järjestelmien automaatti raportointi ja OC-järjestelmien käyttövaltuushallinta
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori: Massaviestinnän toimintatavan automatisointi
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori: Säännöllisten vakioraporttien tuotannon automatisointi viidelle palvelulle
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori: Työajan kirjaus TOP-toiminnanohjaus-järjestelmästä Kiekuun automaattisesti
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori: Virtu IdP2 raportoinnin ja lokianalytiikan automatisointi
 • Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto: Avoimen datan yhdistäminen organisaation tietolähteisiin

Investointijohtoryhmä ei puoltanut rahoitettavaksi seuraavia hankkeita:

 • Elintarviketurvallisuusvirasto: Perunanäytteiden valmistamiseen tarkoitettu robotti
 • Elintarviketurvallisuusvirasto: Webcrawler/e-Detective -robotti etämyynnin valvontaan
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kuluttajansuojanvalvonnan ja viestinnän tueksi automaattiset seurantatyökalut KUTI-järjestelmään (yhdistetty rahoitusta saaneeseen hankkeeseen Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Koneoppimisen hyödyntäminen KUTI-järjestelmän tiedon laadun parantamisessa sekä automaattiset seurantatyökalut KUTI-järjestelmässä)
 • Luonnonvarakeskus:   Lohen iänmääritys kerroskuvista oppivan hahmontunnistuksen avulla
 • Luonnonvarakeskus:   Robo-Wolf: Susikannan automaattinen reaaliaikainen arviointi kohdeseuranta-algoritmin avulla
 • Maahanmuuttovirasto: Maatietojen ja maahanmuuton avoin data
 • Merivoimien esikunta: Miehittämätön merimiinojen raivauksen kokeilutoiminta
 • Maanmittauslaitos: Keskitetyn lokienhallinnan kehittäminen Meta -toimialalle
 • Pohjanmaan ELY-keskus: Tekoäly kasvuasiakkuuksien oikea-aikaisen todentamisen työkaluna
 • Poliisihallitus: HR:n roolin muutos
 • Puolustushallinnon rakennuslaitos: PLM:n hallinnonalan kiinteistötoimialan tiedonhallintaympäristö
 • Puolustushallinnon rakennuslaitos: TUVE STIII salattujen tiedostojen käsittely
 • Puolustusvoimat: Tekoälyä hyödyntävä poikkihallinnollinen yhteistyöalusta - TÄHTI
 • Puolustusvoimat: Ohjelmistorobotin käyttöönotto Puolustusvoimien hankintaprosessin alkupään tehostamiseksi ("RPA-ostoskärry")
 • Puolustusvoimat, Pääesikunnan Suunnitteluosasto: Ohjelmistorobotin pilotointi Puolustusvoimien matkanhallintaprosessissa käyttäjän toimien keventämiseksi ja tehostamiseksi ("RPA-Virkamatka")
 • Puolustusvoimat: Vaara-alueiden piirto-ohjelman kehittäminen
 • Suomen ympäristökeskus: Tekoälykokeilu vesisektorilla – ennusta (kokeilu 1)  ja neuvo  (kokeilu 2) (AIVesi)
 • Suomen ympäristökeskus: EnviStream
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Elinikäinen taistelukunto - pilotti
 • Ulkoministeriö: EmergELVIS
 • Ulkoministeriö : Kansainvälisten korkean tason vierailuaineiston valmistelun tehostamishanke; VIETE
 • Ulkoministeriö : RAUTE, Rauhanvälityksen tiedonjaon tehostaminen sähköisen tiedonjako- ja työskentelyalustan avulla
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori : Päätelaitepalvelu Valtin laskutusraportoinnin kehittäminen
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Asiakassovellusten testausten automatisointi

Lue lisää:

Marjut Siintola, erityisasiantuntija 
VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530482  


Timo Hattinen, Controller 
VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530157