Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i kreditinstitutslagstiftningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 14.03
Pressmeddelande

Kreditinstituts- och resolutionslagstiftningen ändras. Ändringarna baserar sig på EU:s bankpaket.

Syftet med lagändringarna är att stärka bankernas förmåga att tåla störningar, effektivisera tillämpningen av resolutionsbestämmelserna och stärka förutsättningarna för att genomföra investeraransvaret. Genom ändringarna genomför Finland EU:s bankpaket, som för sin del baserar sig på rekommendationerna från Baselkommittén för banktillsyn och är en del av fördjupandet av bankunionen och den därmed sammanhängande minskningen av riskerna inom banksektorn. Den nya regleringen ska sättas i kraft vid ingången av 2021.

Exempel på ändringar i kreditinstitutslagen:

  • kriterierna för att ställa olika buffertkrav och göra användningen av makrotillsynsverktyg mer flexibel preciseras
  • maximibeloppen för vissa kapitalkrav justeras
  • bestämmelser om fastställande av vissa kapitalkrav och begränsningar av utbetalning av medel på basis av soliditetsgraden
  • införande av ett krav på auktorisation för holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag och utvidgning av tillämpningsområdet för bestämmelserna om och tillsynen över kreditinstitutsverksamhet till att omfatta dessa företag
  • föreskrifter om en ny beräkningsmodell för bedömning av ränterisken i den finansiella balansräkningen
  • översyn av bestämmelserna om belöning i kreditinstitut.

Ändringar i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag:

  • bestämmelserna om minimikravet på kapitalbas och kvalificerade skulder kompletteras i synnerhet
  • bestämmelser om resolutionsmyndighetens nya befogenheter för att begränsa utdelningen av ett instituts tillgångar och för att avbryta genomförandet av ett instituts betalnings- och avtalsskyldigheter. 

Regeringen utfärdade propositionen om kreditinstituts- och resolutionslagstiftningen torsdagen den 15 oktober. 

Propositionen publiceras på Beslutsportalen.

Ytterligare information:

Antti Makkonen, specialsakkunnig, tfn 02955 30013, antti.makkonen(at)vm.fi (kreditinstitutsregleringen)
Nina Santaharju, specialsakkunnig, tfn 02955 30 042, nina.santaharju(at)vm.fi.(resolutionsregleringen)