Hyppää sisältöön
Media

Luottolaitoslainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 14.03
Tiedote

Luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädäntöä muutetaan. Muutokset perustuvat EU:n pankkipakettiin.

Lainmuutosten tavoitteena on vahvistaa pankkien kykyä sietää häiriöitä, tehostaa kriisinratkaisusääntelyn soveltamista ja vahvistaa sijoittajavastuun toteutumisen edellytyksiä. Muutoksilla Suomi panee täytäntöön EU:n pankkipaketin, joka osaltaan perustuu Baselin pankkivalvontakomitean suosituksiin ja on osa pankkiunionin syventämistä ja siihen liittyvää pankkisektorin riskien vähentämistä. Uusi sääntely on saatettava voimaan vuoden 2021 alusta. 

Luottolaitoslakiin kohdistuvilla muutoksilla muun muassa:

  • täsmennetään eri lisäpääomavaatimusten asettamisen perusteita ja joustavoitetaan makrovakausvälineiden käyttöä
  • tarkistetaan eräiden pääomavaatimusten enimmäismääriä
  • säädetään eräiden pääomavaatimusten ja varojenjaon rajoitusten asettamisesta omavaraisuusasteen perusteella
  • asetetaan rahoitusalan holding- ja sekaholdingyhtiöille lupavaatimus ja laajennetaan luottolaitostoimintaa koskevan sääntelyn ja valvonnan soveltamisala näihin yhtiöihin
  • säädetään rahoitustaseen korkoriskin arvioimisen uudesta laskentamallista
  • tarkistetaan luottolaitosten palkitsemiseen liittyvää sääntelyä.

Lisäksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muutoksilla

  • täydennetään etenkin omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaan vähimmäisvaatimukseen liittyvää sääntelyä
  • säädetään uusista kriisinratkaisuviranomaisen toimivaltuuksista laitoksen varojen jaon rajoittamiseksi sekä laitoksen sopimusten maksu- ja suoritusvelvoitteiden täytäntöönpanon keskeyttämiseksi. 

Hallitus antoi esityksen luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännöstä torstaina 15. lokakuuta. 

Esitys julkaistaan päätökset-sivulla

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Antti Makkonen, puh. 02955 30013, antti.makkonen(at)vm.fi (luottolaitossääntely)
Erityisasiantuntija Nina Santaharju, puh. 02955 30042, nina.santaharju(at)vm.fi (kriisinratkaisusääntely)