Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Lagändringar för att förbättra bankernas förmåga att tåla störningar

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2020 10.14
Pressmeddelande

Arbetsgrupp föreslår en översyn av lagstiftningen om kreditinstitut och resolution.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att man genom lagändringarna

  • preciserar och kompletterar grunderna för fastställandet av olika kapitalkrav och begränsning av utbetalning av medel
  • ställer ett krav på auktorisation för holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag, utvidgar regleringen och tillsynen över dessa företag samt ålägger kreditinstitutsgrupper utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att bilda ett kontrollerat bolag inom EES
  • föreskriver om en ny beräkningsmodell för bedömning av ränterisken i den finansiella balansräkningen
  • förenklar regleringen av ersättningar och preciserar bestämmelsernas tillämpningsområde
  • utvidgar personkretsen som omfattas av den närmaste kretsen vid utlåning
  • ger tillsynsmyndigheten behörighet att avsätta en person som hör till ledningen, om denne inte uppfyller de krav på tillförlitlighet och kompetens som anges i lagen
  • kompletterar bestämmelserna om minimikravet på kapitalbas och kvalificerade skulder
  • föreskrivs om nya befogenheter för Verket för finansiell stabilitet att begränsa fördelningen av kreditinstitutets medel och avbryta genomförandet av avtalen.

Ändringarna baserar sig på EU:s bankpaket

Syftet med lagändringarna är att förbättra bankernas förmåga att tåla störningar. Med ändringarna genomför Finland EU:s bankpaket, som baserar sig på Baselkommitténs rekommendationer om revidering av reglerna om solvens och likviditet för kreditinstitut.

Finansministeriet sände arbetsgruppens förslag på remiss den 3.7.2020. Remisstiden går ut den 23 augusti.

Ytterligare information:

Nina Santaharju, specialsakkunnig, tfn 02955 30042, nina.santaharju(at)vm.fi (resolutionsreglering)
Antti Makkonen, specialsakkunnig, tfn 02955 30013, antti.makkonen (at) vm.fi (kreditinstitutsreglering)