Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Förbättrandet av informationsunderlaget som har ett samband med kommunernas lokaler och användningen av dem kräver åtgärder av både staten och kommunerna

Finansministeriet
27.3.2019 16.07 | Publicerad på svenska 2.4.2019 kl. 9.57
Pressmeddelande

Informationsunderlaget borde stödja sådant informationsledande och beslutsfattande i kommunerna som har ett samband med ägandet och användningen av lokaler. Det borde dessutom förbättra statens möjligheter att följa upp utvecklingen inom den kommunala ekonomin och riskerna i anslutning till den.

Kvaliteten och användbarheten hos informationen om kommunernas lokaler och lokalitetsanvändning kan enligt arbetsgruppen förbättras genom att utveckla befintliga register, genom att insamla uppgifter skilt, eller genom att påföra kommunerna en ny lagstadgad skyldighet att lämna in mera täckande lokalitetsuppgifter som i dagsläget. En kombination av dessa alternativ är det bästa sättet. Ett alternativ är att utreda om informationsunderlaget om lokaler kunde insamlas med hjälp av modellen för automatisk rapportering om ekonomin som är under beredning.

Nuläget med, handlingssätten inom och utvecklingsbehoven i fråga om kommunernas lokalitetshantering och fastighetsförvaltning varierar stort mellan olika kommuner. Informationen om lokaler som används och ägs av kommunerna finns i dagsläget utspridd över olika register och statistiska informationssystem. Informationen är varken täckande eller uppdaterad, och möjliggör inte någon ömsesidig jämförelse av kommunerna. Det bristfälliga informationsunderlaget försvagar förutsättningarna för informationsledande och beslutsfattande både i kommunerna och inom statsförvaltningen.

Tillgången till bättre lokalitetsinformation och säkerställandet av enhetligheten hos det existerande materialet kräver att den grundläggande informationen i kommunerna och i dataregister får i skick. Detta förutsätter enhetliga informationsdefinitioner och informationsmodeller. Arbetet kräver enligt preliminära uppskattningar flera år och tillräckliga resurser både i kommunerna och inom statsförvaltningen. Arbetet förutsätter dessutom ministeriesamarbete eftersom lagstiftningen och styrningen i fråga om basregister fördelats över flera förvaltningsområden.

Bedömningen av lokalitetseffektiviteten kräver flera mätare

Arbetsgruppen anser att man inte kan skapa en enda mätare som kunde mäta den övergripande effektiviteten hos kommunernas lokalitetsanvändning, utan lokalitetsanvändningen borde mätas med hjälp av mätningssätt som kan anpassas enligt lokalernas användningsändamål. Eftersom utmaningarna med användningen och ägandet av lokaler är olika i olika slags kommuner vore det enligt arbetsgruppen motiverat att fundera om man borde skapa egna lokalitetsanvändningsmätare för kommuner av olika storlekar och typer.

Finansministeriet tillsatte i mars 2018 en arbetsgrupp som skulle utreda förbättrandet av informationsunderlaget om kommunernas lokaler och lokalitetsanvändning. Arbetsgruppen har ett samband med regeringens mål om ett lokalitetsprogram för den offentliga sektorn och målsättningen om besparingar på 100 miljoner euro inom kommunalekonomin som fastställdes i samband med det. Arbetsgruppens slutrapport kompletterar utredningen Utvecklings- och sparpotentialen inom kommunernas byggnadsbestånd från våren 2018, där bristerna i fråga om informationsunderlaget om kommunernas lokaler och lokalitetsanvändning och behovet av att utveckla det var en av de viktigaste observationerna.

Arbetsgruppens slutrapport (på finska)

Ytterligare information:

Tanja Rantanen, finansråd, tfn 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Jussi Lammassaari, specialsakkunnig, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Finansministeriet Kommunärenden