Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En förlängning av kommunernas tidsfrist för täckande av ett underskott och understöd för frivilliga kommunsammanslagningar understöddes under remissbehandlingen

Finansministeriet
21.9.2020 14.22 | Publicerad på svenska 21.9.2020 kl. 16.10
Pressmeddelande

I kommunallagen föreslås en temporär ändring i syfte att förlänga tiden för täckande av kommunernas underskott. Genom ändringar som planeras i kommunstrukturlagen kan kommuner som frivilligt går samman få sammanslagningsunderstöd enligt prövning. Båda förslagen fick understöd under den remissbehandling som avslutades den 11 september 2020.

Nästan alla remissinstanser understödde ändringen av kommunallagen 

Enligt förslaget till temporär ändring av kommunallagen kan en kommun eller samkommun hos finansministeriet ansöka om förlängning av tidsfristen för täckande av underskott, om kommunen på grund av ekonomiska svårigheter som beror på coronaepidemin inte kan täcka underskottet i balansräkningen inom den tidsfrist som anges i lagen. 

Finansministeriet fick sammanlagt över 90 utlåtanden. Nästan alla remissinstanser var positiva till propositionen. Den föreslagna ändringen av kommunallagen ansågs vara motiverad och ändamålsenlig, antingen så hade man inget att anmärka eller så ansågs propositionen gå i rätt riktning. 

Det fanns emellertid också en del motsatta åsikter. Enligt dessa utlåtanden har finansministeriet redan nu enligt kommunallagen möjlighet att inleda ett utvärderingsförfarande enligt egen övervägning, och de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin kan beaktas utan lagändringar. 

I några utlåtanden föreslogs ändringar i förfarandet för och rapporteringen om en förlängning av perioden för täckande av underskott. Dessutom framfördes olika anmärkningar och förslag bl.a. om längden på och tidtabellen för den period under vilken underskottet ska täckas med beaktande av bland annat lagförslaget om social- och hälsovårdsreformen.  

Målet är att lagförslaget överlämnas till riksdagen hösten 2020 och att lagen träder i kraft så snart som möjligt för att en förlängning ska kunna sökas redan under den täckningsperiod som löper ut 2020.

Understödsbeloppet ska sporra till sammanslagning

Avsikten är att man fogar bestämmelser om prövningsbaserat ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar till kommunstrukturlagen, liksom även bestämmelser om ersättning för förlorade statsandelar till följd av sammanslagningen. 

Finansministeriet fick sammanlagt 80 utlåtanden om propositionen. Utlåtanden gavs av 68 kommuner och 12 andra parter. 

Remissinstanserna understödde i stor utsträckning propositionens mål och ansåg att de föreslagna ändringarna är motiverade, behövliga och ändamålsenliga. Sänkningen av de ekonomiska hindren för sammanslagning ansågs sänka kommunernas tröskel för frivilliga sammanslagningar.

Ungefär hälften betonade dock att det anslag som reserverats för sammanslagningsunderstöd inte borde dras av från statsandelen enligt lagen om statsandel för kommunal basservice, utan att staten ska reservera ett separat anslag för sammanslagningsunderstöden. 

I flera utlåtanden framfördes det att kommunerna bör få information om beloppet av sammanslagningsunderstödet redan i samband med beslutet om sammanslagningen. Understödets storlek måste uppmuntra till sammanslagningar på ett genuint sätt. I vissa utlåtanden konstaterades det att beloppet av det föreslagna sammanslagningsunderstödet är relativt litet i synnerhet när kommuner med stort befolkningsunderlag eller stora kommuner går samman. 

Målet är att lagförslaget överlämnas till riksdagen hösten 2020 och att lagen träder i kraft 2021. Då kunde stöd beviljas för kommunsammanslagningar som träder i kraft vid ingången av 2022.

Ytterligare information:

Förslag till temporär ändring av kommunallagen 
Mervi Kuittinen, regeringsråd, tfn 0295 530 445, mervi.kuittinen (at) vm.fi 
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi 

Propositionen om kommunstrukturlagen 
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi 
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi