Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Intressentgruppsundersökning
Expertisen beröms, interaktionen kunde förbättras

Finansministeriet
9.3.2017 10.54
Pressmeddelande

Finansministeriet beställde en omfattande intressentgruppsundersökning. Avsikten var att producera information om finansministeriets interaktion samt om hur ministeriet lyckats med sin kommunikation. Ett annat mål var att kartlägga intressentgruppernas åsikter om ministeriets rykte och samhälleliga ställning, och att utreda intressentgruppernas förväntningar på ministeriet.

Bilden av ministeriet har förbättrats under de sista åren

Drygt en tredjedel av besvararna säger att deras bild av ministeriet förbättrats under de tre senaste åren. Nästan hälften anser att bilden är oförändrad.

Finansministeriet upplevs vara en pålitlig och effektiv aktör, men öppenheten och interaktionen kunde enligt besvararna utvecklas. Över hälften anser att ministeriet är lösningsinriktat och samarbetsvilligt.

Nästan 80 procent av besvararna ansåg att finansministeriets personal är mycket kompetent och att den representerar toppnivån inom sin bransch. Den heltäckande övergripande uppfattningen om den finländska ekonomin och den aktuella uppfattningen om läget med den offentliga ekonomin fick omfattande beröm av besvararna. Samarbetsgrupperna uppskattar informationen som finansministeriet producerar och distribuerar, eftersom största delen av besvararna var nöjda med mängden av information.

Finansministeriet upplevs enligt många besvarare å andra sidan som arrogant eller ovillig att lyssna på andra parters åsikter.

Personliga kontakter upplevs vara det viktigaste kommunikationsledet

Personliga kontakter visade sig vara det viktigaste kommunikationsledet. Seminarier, tillställningar och evenemang som ministeriet ordnar är viktiga för interaktionen och för erhållandet av information. Ministeriets webbplats är en viktig informationsskälla för besvararna.

Kartläggningen gav ministeriet värdefull information om intressentgrupperna.

”Jag är väldigt stolt över att ministeriepersonalens yrkeskompetens erkänns och att den uppskattas högt. Vi noterar samarbetsgruppernas feedback om öppenheten och interaktionen. Vi fäster större uppmärksamhet vid informationens begriplighet och tydlighet. Vi kommer att analysera resultaten noggrant och föra en intern diskussion om dem. Kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten är viktig för oss”, säger statssekreteraren såsom kanslichef Martti Hetemäki.

Bilaga: Finansministeriets intressentgruppsundersökning (på finska)

Ytterligare information

Liinu Lehto, kommunikationsdirektör, tel. 02955 30221, (liinu.lehto(at)vm.fi)

* * *

Bakgrundsinformation om intressentgrupper och genomföringen

Målgruppen bestod av ledningen vid organisationer inom finansministeriets förvaltningsområde, ledande tjänstemän vid andra ministerier, informationsförvaltningsexperter inom den offentliga sektorn, personer med politiskt inflytande på riksnivå, företrädare för region- och lokalförvaltningen, journalister samt företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna.

Utredningen som genomfördes av Aula Research Oy bestod av en kvantitativ enkät samt djupgående intervjuer. Enkäten genomfördes under perioden 15.12.2016 - 24.1.2017 både digitalt och per telefon, och 266 av sammanlagt 862 personer som fick enkäten besvarade den, vilket betyder att svarsprocenten var 30. De djupgående intervjuerna genomfördes mellan 20.12.2016 och 9.2.2017, och de uppgick sammanlagt till 20 stycken.

Förvaltningspolitiken Ministeriet Staten som arbetsgivare