Spanien

Den allmänna oron på finansmarknaderna återspeglade sig i läget för Spaniens offentliga finanser. Försöken att stabilisera banksektorn hade utökat Spaniens skuldbörda och försämrat landets kreditbetyg i snabb takt, vilket ledde till att spanska statens finansiella ställning försvagades.

De spanska bankernas problem berodde till stora delar på att fastighetsbubblan sprack, och att skuldgraden sköt i höjden till följd av det. Spanien lyckades inte återställa stabiliteten inom banksektorn genom egna åtgärder, och det blev nödvändigt att nationalisera bankerna antingen delvis eller helt och hållet. I juni 2012 blev Spanien slutligen tvungen att ansöka om stöd från euroområdet för sanering av banksektorn. Euroområdets finansministrar fattade i juni 2012 ett beslut om beviljande av finansieringsunderstöd för sanering av banksektorn i Spanien.

Spaniens finansieringsstödprogram löpte ut i december 2013. Spanien övergick till tillsynen efter programmet, vilken pågår tills landet betalat tillbaka 75 % av euroländernas finansieringsunderstödslån.

Programmets innehåll och målsättningar

Målet med Spaniens program var enbart att sanera banksektorn, till skillnad från finansieringsstödprogrammen i andra euroländer.

De spanska bankerna hade från och med 2010 haft stora svårigheter med inträdet på internationella marknader. Krisen drabbade framför allt mindre banker. Bankernas kapitalbehov uppskattades genom grundliga balansutvärderingar och stresstester, varefter bankernas kapitaliseringsbehov uppskattades.

Av de banker som erhöll understöd krävdes omstruktureringar. De riktgivande principerna var i enlighet med EU:s statsstödsregler livsduglighet, fördelning av bördan och iakttagandet av konkurrensaspekterna.

Stödet överläts åt fonden för strukturering av Spaniens banksektor (Fund for Orderly Bank Restructuring, FROB), vilken sedan vidareförmedlade stödet till banksektorn.

Programmets omfattning

Sommaren 2012 överenskoms det att maximibeloppet för stödlånet åt Spanien är sammanlagt 100 miljarder euro. Spanien har tagit ut sammanlagt 41,3 miljarder ur Europeiska stabiliseringsmekanismen ESM.