Tiedon yhteentoimivuus

Palvelut, toiminta ja päätöksenteko koostuvat suurelta osin tiedosta ja perustuvat tietoon. Julkisen hallinnon tulee ylläpitää ja käyttää tietoja kustannustehokkaasti, tietoturvallisesti ja asettaa ne mahdollisimman avoimesti käyttöön. Kuitenkin, tietoa voimme hallita vain, jos tiedämme mitä tietoa hallitsemme. Digiaikana tiedon tulee myös siirtyä tehokkaasti ja koneluettavasti palveluiden välisissä ja muissa tietovirroissa. Lisäksi tietomääritysten avulla voimme tuottaa parempaa näkyvyyttä saatavilla olevaan tietoon eri tietovarainnoissa.

Tekniset tarpeet toteuttaa tiedon hallintaan käytettävä tietojärjestelmä, sen tietokanta tai rajapinta vaihtelevat, mutta suurelta osin tarvitsemme samaa tietosisältöä eri palveluiden ja tietojärjestelmien käyttöön.

Tieto ja siihen liitetty merkitys eivät siirry suoraan tietojärjestelmien välillä, vaan sanoiksi ja rakenteiksi puettuna informaationa, jonka vastaanottaja tulkitsee ja luo sille merkityksen, jolloin siitä syntyy tietoa. Jotta merkitys pysyy tässä prosessissa muuttumattomana, informaatio tarvitsee tuekseen metatietoa (”tietoa tiedosta”) merkityksen muodostamista varten. Siksi tulee tiedon lisäksi hallita myös metatietoa. Tiedon semanttinen yhteentoimivuus toteutuu, kun eri toimijoiden välillä vaihdetun tiedon merkitys säilytetään ja ymmärretään osapuolten välillä sellaisena kuin se on lähetetty, digiaikan myös koneluettavasti. Tekninen yhteentoimivuus tarkoittaa tiedonsiirtotekniikoiden yhteensovittamista.

Yhteentoimivuusmenetelmä ja -alusta

Hankkeessa on kehitetty yhteinen tapa hallita, tuottaa ja ylläpitää digitaalisten palveluiden ja tietovirtojen taustalla tarvittavia tietomäärityksiä ja metatietoja (ns. Yhteentoimivuusmenetelmä). Lisäksi on kehitetty menetelmää tukeva, toimijoiden yhteistyöskentelyn mahdollistava alustaratkaisu (ns. Yhteentoimivuusalusta), joka on keväällä 2018 avattu käyttöön.

Voimme jatkossa kertoa tietomääritysten liitoksista eri toteutusten välillä ja säilyttää ja tehdä näkyväksi tietojen semanttisen sisällön aiempaa helpommin linkitetyn datan menetelmin sekä semanttisia teknologioita ja pysyviä tunnisteita käyttäen (määritysten koneluettavuutta hyödyntäen). Määritykset (sanastot, tietomallit ja -rakenteet, koodistot, luokitukset) alustalle täydentyvät eri toimijoiden välisenä yhteistyönä ja tavoitetilassa julkiselle hallinnolle muodostuu yhteinen, tietotehokkuutta lisäävä, semanttisen yhteentoimivuuden toteuttava ja hallitusti ylläpidetty tietomääritysten arkkitehtuuri laajasti hyödynnettäväksi. Yhteentoimivuusalustan kautta esimerkiksi rajapinnan tietomääritys on mahdollista saada koneluettavasti teknisen toteutuksen hyödynnettäväksi.

Hankeaikana Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat tarjoavat käyttäjille menetelmä- ja alustan käytön tukea, joka suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Menetelmän mukaista tietomääritystyötä Yhteentoimivuusalustaa hyödyntäen on ollut mahdollista tehdä keväästä 2018 alkaen pilottiluontoisesti. Hankkeen sisäisenä pilottina toimii Kuntien ja maakuntien taloustiedon raportoinnin ja tietovarannon kehittämistyö, jota toteutetaan yhteistyössä Kunta- ja Maakuntatieto-ohjelmien kanssa.

Hankkeen työ on Euroopan komission yhteentoimivuuden viitekehyksen (European Interoperability Framework, EIF) kansallista soveltamista ja toimeenpanoa. Kansainvälistä työtä on edelleen tuotekehitetty menetelmällisesti ja tukipalveluiden osalta.

Materiaalit

Taloustietojen selvitys valmistunut

Yhteistoimintamallin valmistelu tiedon hallintaan -työpaja, 26. lokakuuta 2017

Sanaston metatiedon ja editorin määrittelytyöpajat 2.11.2016, 8.12.2016 ja 25.1.2017

VRK:n järjestämien tapahtumien ja työpajojen materiaalit

Tutustu tarkemmin:

Tutustu Yhteentoimivuusalustaan: www.yhteentoimiva.suomi.fi. Hyödynnä julkisen hallinnon yhteisiä sanastoja, koodistoja ja tietomalleja sekä näiden hallinnan tukipalveluita, jo silloin kun hankit tietojärjestelmää ja rakennat rajapintaa.

Seuraa Tiedonhallinnan lain valmistelun etenemistä vm.fissä – miten tiedon kuvausvelvoitteet muuttuvat

Lisätietoja: