Virkamiesten valinta

Henkilöstön vähentämistavoitteista huolimatta valtiolla avautuu runsaasti uusia työpaikkoja suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Kukin valtion virasto rekrytoi itse henkilöstösuunnitelmaan perustuen tarvitsemansa henkilöstön. Ylimmän johdon ja ministeriöiden johtavat virkamiehet nimittää virkoihin kuitenkin valtioneuvosto tai tasavallan presidentti.

Pääsääntöisesti valtion tehtäviin nimitetään toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan nimittää silloin, jos sitä edellyttää työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien väliaikainen hoitaminen tai harjoittelu. Virkaan voidaan nimittää määräajaksi, jos viran luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy sitä vaatii.

Valtion rekrytointi on avointa ja tehtäviin pyritään valitsemaan niihin ansioitunein henkilö. Perustuslaissa on säädetty yleisiksi virkanimitysperusteiksi taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi kansalaisuudesta, iästä, kielitaidosta ja tutkinto- ym. kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslaissa, laissa julkisyhteisön työntekijältä edellytettävästä kielitaidosta sekä kyseistä virastoa koskevassa laissa tai hallintoasetuksessa. Valtion henkilöstön kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ja hyväksi luettava kielitaito otetaan työhönotossa huomioon oikeusministeriön suositusten mukaisesti. Syrjintä on työhönotossa nimenomaan kielletty.

Rekrytoinnissa auttaa Valtiolle.fi-palvelukokonaisuus

Valtiolla on käytössä sähköinen rekrytointijärjestelmä, joka on osa Valtiolle.fi-palvelukokonaisuutta. Valtiolle.fi toimii valtion avoimien tehtävien julkisena ilmoituskanavana. Sivustolta löytyy myös muun muassa perustietoa valtion rekrytoinnista, työntekijäcaseja sekä valtion työnantajien esittelyt.

Valtiolle.fi-palvelukokonaisuutta hoitaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta Palkeet.

Lähtökohtana tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Koska valtion tehtäviin on aina valittava ansioitunein hakija, ovat molemmat sukupuolet lähtökohtaisesti tasa-arvoisia rekrytointitilanteessa ja työuran eri vaiheissa. Valtion toimintayksiköt noudattavat tasa-arvolakia myös toimielinten ja työryhmien jäsenten nimeämisessä.

Koko valtion henkilöstössä ovat miesten ja naisten osuudet lähes yhtä suuret. Jotkut valtion ammatit tai tehtäväalat ovat vielä kuitenkin joko mies- tai naisvaltaisia. Miesenemmistö on esimerkiksi poliisitoimessa ja puolustusvoimissa, kun taas valtiovarainhallinnossa työskentelee naisia enemmän kuin miehiä.

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään viranomaisten velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta kaikessa hallinto- ja toimintatavoissaan. Yhdenvertaisuuden suunnitelmallinen edistäminen koskee siis myös roolia työnantajana. Hyvin laaditulla yhdenvertaisuussuunnitelmalla voidaan paitsi välttää vähemmistöryhmiin kohdistuvaa syrjintää myös aktiivisesti edistää työyhteisön moninaistumista. Tämä on mahdollista esim. soveltamalla henkilöstöpolitiikkaa, jossa rekrytoidaan tasavahvoista työnhakijoista työpaikalla aliedustettuna olevana ryhmään kuuluva työnhakija, kuten maahanmuuttaja. Tällöin on kyse ns. positiivisesta erityiskohtelusta, joka on sallittua, jos poikkeaminen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteesta on tilapäistä eikä ole asetettuun tavoitteeseen nähden suhteetonta.

Valtion tehtävät ovat monipuolisia ja niihin voi hakeutua monenlaisella koulutustaustalla. Korkeakoulututkinto ja hyvä kielitaito ovat kuitenkin laissa tai asetuksessa säädettyinä kelpoisuusvaatimuksina monissa asiantuntijatehtävissä.

Lisätietoa

Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa, 19.12.2017
Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista, 30.4.2019
Valitse oikein - Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 26.1.2012
Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa
Valtion määräaikaiset palvelussuhteet (VM 48/321/2003)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta (VM092:00/2001)
Nimittäminen määräajaksi (VM/26/01/98)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion ylimpien virkamiesten valintaperusteiden ja -menettelyn uudistamisesta (VM/2/22/97)
Valtioneuvoston periaatepäätös nimitystoimivallan järjestämisestä valtionhallinnossa (VM/157/00/94)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion virkoja ja tehtäviä koskevien kelpoisuusvaatimusten uudistamisesta (VM/342/00/91)
Nimittämiskirjat (19/94)
Valtiolle.fi
Valtion virkamieslaki (750/1994)
Oikeusministeriön suosituksia kielilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä
Esittelyvideo valtiosta työnantajana
Nuorisotakuun tavoitteet ja sisältö -kirje (TEM/1740/00.04.01/2011)

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Marjaana Laine
Puh. 02955 30304
[email protected]

Lainsäädäntöneuvos
Miska Lautiainen
Puh. 02955 30212
[email protected]