VATU


VATU
Hankenumero

VM099:00/2011

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Asettamispäivä

Fri Oct 21 00:00:00 EEST 2011

Toimikausi/aikataulu

Tue Nov 01 00:00:00 EET 2011 - Thu Apr 30 00:00:00 EEST 2015

Yhteyshenkilö

Pekonen Pauliina, erityisasiantuntija, p. 02955 30081, etunimi.sukunimi@vm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on:

1. Valmistella syksyn 2011 aikana tarkempi suunnitelma vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman kokonaisuudesta, sen painotuksista ja osaprojekteista.
-Valmistelussa otetaan huomioon hallitusohjelmassa mainittujen kyseiseen ohjelmaan kytkeytyvien hankkeiden tilanne: henkilöstön osaamisen kehit-täminen, työkyvyn ja osallisuuden parantaminen, johtaminen ja esimiestyö, ICT –kehittämishankkeet, valtionhallinnon rakenteellinen kehittäminen (keskushallinnon uudistaminen, asiakaspalvelurakenteen ja yhteispalvelun kehittäminen ja ohjausjärjestelmien, erityisesti tulosohjauksen, kehittäminen).

2. Toimeenpanna ja seurata vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa vuosien 2012 -2015 aikana.

Tavoitteet

Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa asetetaan vaikuttavuus ja tuloksellisuus-ohjelmalle seuraavat tavoitteet:

Tuloksellisuus syntyy aidosti tuottavuutta lisäävin toimenpitein. Tavoitteena on, että työ muuttuu samalla työntekijälle mielekkäämmäksi, asiakkaat kokevat palvelun laadun paremmaksi ja työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee. Mittaluokaltaan toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilytetään taloudelliselta koko-naisvaikutukseltaan ennallaan. Valtion henkilöstöpolitiikassa hyödynnetään eläköitymisen ja tehtävärakenteen läpikäyntien myötä syntyvät mahdollisuudet. Uuden ohjelman puitteissa varmistetaan, että henkilöstömäärään liittyvät ratkaisut eivät missään tapauksessa johda julkisen hallinnon kokonaistuottavuuden heikentymiseen.

Nyt asetettavan hankkeen tavoitteena on julkisten menojen kasvun hillintä ja kestävyysvajeen pienentäminen kehittämällä ja parantamalla toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millä kustannuksilla valtion tehtävät toteutetaan eli miten hallinnon toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta parantamalla sekä yksittäisten toimintojen ja tehtävien tarpeellisuutta arvioimalla kyetään rajaamaan valtion menokehitystä

Tausta

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan että nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tu-loksellisuusohjelmalla, josta hallitus sopii vaalikauden kehyksestä päätettä-essä. Hallitusohjelmassa uudelle ohjelmalle asetetaan seuraavia ohjenuoria:

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja kannustavalla sekä osallistavalla työilmapiirillä parannetaan tuottavuutta ja luodaan edellytyksiä henkilöstön jaksamiselle ja työhyvinvoinnin edistämiselle työvoiman riittävän saatavuuden turvaamiseksi. Tuottavuutta parannetaan kehittämällä johtamista ja esimiesosaamista sekä lisäämällä työntekijöiden osaamista ja aitoja osallistumismahdollisuuksia. Tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavien uudistusten yhteydessä huolehditaan palveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta. Henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaansa ja siitä muodostuviin kustannuksiin parannetaan. Julkishallinnon työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta ja kykyä ns. sisäiseen yrittäjyyteen vahviste-taan tarkoittaen kannustimia vastuunottoon, tuloksellisuuteen ja omatoimi-suuteen.

Kustannukset ja rahoitus

Ohjelma valmistellaan ja toimeenpannaan virkatyönä. Ohjelmassa päätettyjä toimenpiteitä ja erillisprojekteja toteutetaan hallituksen kehyspäätöksen puitteissa.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeessa linjattavat asiat viedään Jyrki Kataisen hallituksen asettaman talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi. Ohjelman valmistelua ja seurantaa varten asetetaan ohjausryhmä, valmisteluryhmä ja tarvittavat projektiryhmät erillishankkeille. Valmisteluryhmän puheenjohtaja ja viestinnän edustaja osallistuvat ohjausryhmän kokouksiin. Kansliapäällikköko-kouksessa hankkeen etenemistä käsitellään säännöllisesti.

Ohjausryhmä asetettu 21.10.2011 ja valmisteluryhmä 18.11.2011, kts. tarkemmin asettamispäätökset hankkeen Asiakirjat-välilehdeltä.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmasta vastaava ministerin vaihtunut 23.6.2014, kts. muutospäätös Asiakirjat-välilehdeltä.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011, kohta 10

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Aluehallinto. Aluepolitiikka

Asiasanat

Tuottavuus, Vaikuttavuus

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jutta Urpilainen, Päivi Nerg

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Suonio Olli neuvotteleva virkamies puolustusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kuusela Janne konserniohjausyksikön johtaja puolustusministeriö Henkilökohtainen varajäsen

Ohjausryhmä 1.11.2011-30.4.2015

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kauppi Lea pääjohtaja Suomen ympäristökeskus SYKE Jäsen
Tenhola Leena ylijohtaja Maaseutuvirasto Jäsen
Välimäki Kari kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Virtanen Erkki kansliapäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Ikonen Anna-Kaisa valtiosihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Mäkinen Hannu osastopäällikkö, budjettipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Pekkarinen Jukka osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Valli Timo ICT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Karrasch Kristian neuvottelupäällikkö Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jäsen
Kaivosoja Riitta ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Laitinen Mirjami pääjohtaja Verohallinto Jäsen
Nieminen Matti neuvottelupäällikkö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jäsen
Vilavaara Auni-Marja osastopäällikkö, ylijohtaja valtioneuvoston kanslia Jäsen
Viljanen Ritva kansliapäällikkö sisäasiainministeriö Jäsen
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisäasiainmininisteriö Jäsen
Partanen Pentti kansliapäällikkö sisäasiainministeriö Jäsen
Tarkka Helena hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Nerg Päivi hallinto- ja kehitysjohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Meltti Tero projektipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Palola Antti puheenjohtaja Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Simola Niko neuvottelupäällikkö Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Metsäpelto Teuvo työmarkkinajohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Sarkio Juha osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Astola Tiina kansliapäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Santamäki-Vuori Tuire valtiosihteeri valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Santamäki-Vuori Tuire valtiosihteeri työ- ja elinkeinoministeriö Puheenjohtaja
Erkkilä Jukka neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri

Sihteeristö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ahlqvist Seija sihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Pekonen Pauliina budjettisihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Meltti Tero projektipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Darboe Hanna sihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Erkkilä Jukka neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Autiovuori Joanna neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen

Valmisteluryhmä 18.11.2011-30.4.2015

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Petrow Seija neuvottelujohtaja valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Aalto Jukka talousjohtaja sisäasiainministeriö Jäsen
Einola-Pekkinen Virpi kehittämispäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Heikkinen-Jarnola Marja controller liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Hiironniemi Silja johtava erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Holkeri Katju finanssineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Hytönen Tomi neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Koski Jaana hallintoylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Laitinen Timo pääjohtaja Valtiokonttori Jäsen
Lehtonen Vesa henkilöstösuunnittelupäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Saarijärvi Marjukka ohjelmapäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Tammi Helena yksikönjohtaja Valtiokonttori Jäsen
Ahonen Ville-Veikko kunta IT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Jylhänkangas Riku neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Suonio Olli neuvotteleva virkamies puolustusministeriö Jäsen
Susiluoto Taina konserniyksikön johtaja puolustusministeriö Jäsen
Meltti Tero projektipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Lehikoinen Anita johtaja opetusministeriö Jäsen
Patosalmi Iiris neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Jalonen Aino hallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Kulmala Taina erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Ketola Terja tietohallinnon erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Jäsen
Mustonen Esko valtioneuvoston apulaiscontroller valtiovarainministeriö Jäsen
Hintsala Oili hallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Pirhonen Riitta Erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Nummela Heidi hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Puheenjohtaja

Valmisteluryhmän valtion pääsopijajärjestöjen edustajat:

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Nieminen Markku neuvottelupäällikkö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jäsen
Sirén Harri neuvottelujohtaja Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Karrasch Kristian neuvottelupäällikkö Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jäsen
Turunen Harri sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jäsen
Lisätiedot

Ohjausryhmä 1923/00.01.00.01/2011
Valmisteluryhmä 1924/00.01.00.01/2011
Sihteeristö 1925/00.01.00.01/2011

Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkisto luovutettu, PVM

Tue Sep 15 00:00:00 EEST 2015

Arkistotiedot

5.10.2015 Hanke arkistoitu sähköisesti valtiovarainministeriön asianhallintajärjestelmä Mahtilla.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

54 asiakirjaa


 1. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan liittyviä ohjeita, työkaluja, seminaariaineistot ja muuta taustamateriaalia

    Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Yhdessä, uudistuen, tasapainoisesti! Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman loppuraportti 19/2015

  Wed Apr 15 00:00:00 EEST 2015  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Raportti
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Muutospäätös; Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmasta vastaavan ministerin vaihdos

  Mon Jun 23 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/223939/PAATOS_20140630061502_223939.PDF


 4. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman kirje ohjelman raportoinnista

  Wed Dec 04 00:00:00 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/212572/KIRJE_20131212113457_212572.pdf


 5. Edustajan vaihdos ohjausryhmään

  Mon Oct 28 00:00:00 EET 2013  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/210227/PAATOS_20131028103717_210227.pdf


 6. Palkansaajajärjestö Pardia ry:n edustajan vaihtaminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman ohjausryhmään

  Mon Oct 28 00:00:00 EET 2013  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/210339/KIRJE_20131029111501_210339.PDF


 7. Ohje vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano hallinnonaloilla

  Wed Jun 12 00:00:00 EEST 2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Ohje vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpanosta hallinnonaloilla

  Wed Jun 12 00:00:00 EEST 2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/204131/KIRJE_20130701081501_204131.PDF


 9. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman kirje ohjelman raportoinnista, liite; ohje 12.6.2013

  Wed Jun 12 00:00:00 EEST 2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/214185/KIRJE_20140127064223_214185.pdf


 10. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman ajankohtaistilaisuus: Suunnitelmista tekoihin - Tuloksellisuustalkoot!

  Wed May 29 00:00:00 EEST 2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Ulkoasiainministeriön jäsenen nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Wed May 22 00:00:00 EEST 2013  Ulkoasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/202115/KIRJE_20130523071500_202115.HTML


 12. Valtioneuvoston kanslian jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Wed May 22 00:00:00 EEST 2013  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/202167/KIRJE_20130523131501_202167.PDF


 13. Ympäristöministeriön jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Fri May 17 00:00:00 EEST 2013  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201782/KIRJE_20130517071501_201782.HTML


 14. Valtiovarainministeriön jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Fri May 17 00:00:00 EEST 2013  Valtiovarainministeriö / Kehittämis- ja hallintotoiminto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201837/KIRJE_20130517121502_201837.PDF


 15. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Fri May 17 00:00:00 EEST 2013  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201861/KIRJE_20130520061501_201861.PDF


 16. Sisäasiainministeriön jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Thu May 16 00:00:00 EEST 2013  Sisäasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201734/KIRJE_20130516091500_201734.HTML


 17. Oikeusministeriön jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Thu May 16 00:00:00 EEST 2013  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201744/KIRJE_20130516111501_201744.HTML


 18. Puolustusministeriön jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Thu May 16 00:00:00 EEST 2013  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201749/KIRJE_20130516111501_201749.PDF


 19. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Thu May 16 00:00:00 EEST 2013  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201765/KIRJE_20130516131501_201765.TXT


 20. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenten nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Thu May 16 00:00:00 EEST 2013  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201779/KIRJE_20130517071501_201779.DOC


 21. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenen nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Thu May 16 00:00:00 EEST 2013  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201792/KIRJE_20130517081526_201792.PDF


 22. Jäsenten nimeämispyyntö Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkostoon

  Mon May 13 00:00:00 EEST 2013  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/201594/KIRJE_20130514111500_201594.PDF


 23. Kooste vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hallinnonalakohtaiset ohjelman yhteisseurantaan nostettavat hankkeet

  Thu Mar 07 00:00:00 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Jäsenmuutos vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman valmisteluryhmässä

  Tue Jan 08 00:00:00 EET 2013  Puolustusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/195439/PAATOS_20130116084759_195439.pdf


 25. Kooste vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hallinnonalakohtaiset ohjelmanyhteisseurantaan nostettavat hankkeet

  Fri Dec 14 00:00:00 EET 2012  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Jäsenmuutos vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman valmisteluryhmässä

  Wed Dec 12 00:00:00 EET 2012  JHL
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/195442/PAATOS_20130116092109_195442.pdf


 27. Jäsenmuutospäätös Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman valmisteluryhmään

  Mon Nov 19 00:00:00 EET 2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/193186/PAATOS_20121121071501_193186.pdf


 28. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hallinnonalakohtaiset hankkeet; kooste

  Mon Oct 15 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 29. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman seminaari

  Mon Aug 20 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman seminaari

  Thu Jun 14 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 31. Ohjeen liite 3

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen työskentelyaineisto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/186543/KIRJE_20120615081500_186543.PPTX


 32. Ohjeen liite 1

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen työskentelyaineisto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/186544/KIRJE_20120615081500_186544.DOCX


 33. Ohjeen liite 2

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen työskentelyaineisto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/186545/KIRJE_20120615081500_186545.DOCX


 34. Ohjeen liite 4

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen työskentelyaineisto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/186546/KIRJE_20120615081501_186546.DOCX


 35. Ohje hallinnonalojen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmien laatimiseksi

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/186542/KIRJE_20120615081500_186542.DOCX


 36. Ohjeen liite 5

  Wed Jun 13 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen työskentelyaineisto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/186547/KIRJE_20120615081501_186547.PPTX


 37. VATUPASSI 2/2012; Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman jatkovalmistelua

  Thu Apr 19 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Tiedote 117/2012; Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman jatkovalmistelua

  Tue Apr 10 00:00:00 EEST 2012  Valtioneuvoston kanslia
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 39. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tilannekuva vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman valmistelua varten, OKM/11/021/2011

  Mon Feb 27 00:00:00 EET 2012  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 40. Puolustusministeriön hallinnonalan tilannekuva, 1/20.00.03/2012

  Mon Feb 27 00:00:00 EET 2012  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 41. Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuva koskien vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa, TEM/3437/00.04.01/2011

  Mon Feb 27 00:00:00 EET 2012  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 42. Vastaus; maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tilannekuva, 2770/011/2011

  Fri Feb 24 00:00:00 EET 2012  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 43. Jäsenen nimeäminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman ydintoimintoanalyysi- alatyöryhmään

  Thu Feb 09 00:00:00 EET 2012  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/180463/KIRJE_20120210141500_180463.PDF


 44. Maa- ja metsätalousministeriölle; Pyyntö jäseneksi nimeämisestä Vaikuttavuus ja tuloksellisuus -ohjelman ydintoimintoanalyysi -alatyöryhmään

  Thu Feb 02 00:00:00 EET 2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/180468/KIRJE_20120210141501_180468.PDF


 45. Hallinnonalakohtaisten tilannekuvien sekä odotusten ja painopiste-ehdotusten toimittamispyyntö, liite 2

  Thu Dec 22 00:00:00 EET 2011  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/178695/KIRJE_20111223101500_178695.DOCX


 46. Hallinnonalakohtaisten tilannekuvien sekä odotusten ja painopiste-ehdotusten toimittamispyyntö, liite 1

  Thu Dec 22 00:00:00 EET 2011  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/178693/KIRJE_20111223091501_178693.PDF


 47. Saatekirje; Hallinnonalakohtaisten tilannekuvien sekä odotusten ja painopiste-ehdotusten toimittamispyyntö

  Thu Dec 22 00:00:00 EET 2011  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/178692/KIRJE_20111223091501_178692.PDF


 48. Tiedote 363/2011; Hallitus linjasi iltakoulussaan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman jatkotyöskentelyä

  Wed Dec 21 00:00:00 EET 2011  Valtioneuvoston viestintäyksikkö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 49. Ohjausryhmän jäsenmuutospäätös

  Tue Nov 22 00:00:00 EET 2011  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/178530/KIRJE_20111219162924_178530.pdf


 50. Valmisteluryhmän asettamispäätös

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2011  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/178531/ASETTAMISPAATOS_20111219163545_178531.pdf


 51. Edustajan nimeäminen

  Thu Nov 10 00:00:00 EET 2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 52. Tiedote 133/2011; Ministeri Urpilainen: Valtionhallinnon kehittämiselle uusi alku / Finansminister Urpilainen: ny start för utvecklandet av statsförvaltningen

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2011  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 53. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman avausseminaari

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2011  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 54. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma - hankkeen asettamispäätös

  Fri Oct 21 00:00:00 EEST 2011  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/17898/176507/ASETTAMISPAATOS_20111101091500_176507.PDF

Ei julkaisuja