Organisointi

Ohjelman toimeenpanoa ohjaa ja seurannasta vastaa valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuoren (TEM) johtama ohjausryhmä ja hallitusneuvos Heidi Nummelan (TEM) vetämä valmisteluryhmä. Ohjaus- ja valmisteluryhmissä on edustajat kaikilta hallinnonaloilta ja valtion pääsopijajärjestöistä. Ohjelmaa käsitellään myös ministeriöiden kansliapäälliköiden kokouksissa. Ohjelmapäällikkönä toimii Tero Meltti (VM).

Hallinnonalakohtaiset vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmat muodostavat ohjelman toimeenpanon ytimen. Ne muodostuvat hallinnonalan VATU-hankkeista, inhimillisen pääoman kehittämisestä sekä ydintoimintoanalyysissä ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

VATU-ohjelman toimeenpanossa huomioidaan erityisesti seuraavat lähtökohdat:

Ohjelmaa ja sen osa-alueita johdetaan kokonaisuutena ja koordinoidusti, ohjelman strategiset tavoitteet huomioiden.
Toimenpiteillä edistetään inhimillisen pääoman hyvää kokonaishallintaa ja arviointia.
Tuloksellisuuden kaikkia osa-alueita (vaikuttavuus, palvelukyky, aikaansaannoskyky sekä tuottavuus ja taloudellisuus) tarkastellaan tasapainoisesti.
Toimenpiteitä toteutetaan yhdessä (henkilöstön mukaanotto, poikkihallinnollisuus ym.) sekä aktiivisesti uudistuen.
Toimeenpanossa pääpaino on tuloksissa ja vaikutuksissa. Prosesseissa pyritään keveyteen ja tarkoituksenmukaiseen vaiheistukseen.

Ohjelman tavoitteenasettelua ja seurantaa tukevat ryhmät:

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhdyshenkilöverkosto

Verkoston tehtävänä on:

Tukea ja koordinoida hallinnonalojen VATU-ohjelmien toteutusta suhteessa kansalliseen ohjelmaan. Hallinnonalojen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmat muodostuvat hallinnonalan VATU-hankkeista, inhimillisen pääoman kehittämisestä sekä ydintoimintoanalyysistä ja siinä ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Tukea ja vahvistaa tiedonkulkua, kehittämisaloitteita sekä poikkihallinnollisten toimenpiteiden toimeenpanoa ohjelmassa.

Valmistella ja koordinoida erityisesti VATUn hallinnollisen taakan vähentämisen toimenpidekokonaisuutta ja sen toteutusta.

Inhimillinen pääoma - toimeenpanoryhmä

Ryhmän tavoitteena on luoda puitteita osaamisen vahv istamiseen ja toimenpiteiden toteutukseen hallinnonaloilla kolmella osa-alueella:

johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
osaamisen kehittäminen ja uudistuminen sekä
henkinen, fyysinen, eettinenja sosiaalinen toimintakyky

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on vahvistaa valituilla osa-alueilla sovittu­jen ohjelmatasoisten indikaattoreiden käyttöä johtamisen välineenä sekä työkalujen ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Työryhmää vetää yksikönjohtaja Helena Tammi Valtiokonttorista.