FI SV

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.6.2014 - 31.12.2017.

Neuvottelukunnan tehtävät

1. Antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta

Neuvottelukunta päättää itse, mitä virkamieseettisiä asioita tai eettisiä ongelmia se ottaa tarkasteltavakseen ja lausuttavakseen. Tässä yhteydessä eettisellä ongelmalla tarkoitetaan tilanteita, joissa eettisesti perusteltu toimintatapa on epäselvä. Neuvottelukunta voi oma-aloitteisesti ottaa käsiteltäväkseen myös muita tähän asiakokonaisuuteen ongelmallisia tapauksia. Sen ohella virkamiehet voivat ehdottaa asioita neuvottelukunnan käsiteltäviksi. Neuvottelukunnan ei ole tarkoitus antaa vastauksia sille osoitettuihin yksittäisiin kysymyksiin, vaan esittää kannanottonsa julkisena lausuntona.

Neuvottelukunnan tulee työssään tarkastella virkamiesetiikkaa osana poliittis-hallinnollisen järjestelmän kokonaisuutta, jossa julkishallinnon etiikkaan liittyvät myös virkamiesten ja poliitikkojen omat roolit. Kumpaankin ryhmään kuuluvien toimijoiden tulee toimia eettisesti kestävällä tavalla. Neuvottelukunnan tulee arvioida virkamiesten ja poliitikkojen välistä suhdetta osana työtään.

2. Antaa virastojen pyynnöstä lausuntoja tapauksissa, joissa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta

Tehtävä koskee lausuntojen antamista silloin, kun viraston on määriteltävä, onko tietyssä tehtävässä olevalle virkamiehelle määrättävä 6 – 12 kuukauden karenssiaika ennen kuin hän voi siirtyä uuden työnantajan palvelukseen. Neuvottelukunta käsittelee karenssia koskevat tapaukset virastojen pyynnöstä ja antaa niistä lausunnon. Ratkaisun karenssiasiassa tekee kuitenkin aina päätösvaltainen viranomainen.

Hyviä kansainvälisiä käytäntöjä hyödyntäen neuvottelukunta voi myös esittää yleisluonnehdinnan sellaisista valtion tehtävistä, joissa karenssia tulisi harkita tapauskohtaisesti.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtajana toimii entinen valtion työmarkkinajohtaja, OTL Teuvo Metsäpelto.

Jäsenet:
Professori emeritus Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto
Professori Ari Salminen, Vaasan yliopisto
Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat
Johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Pääjohtaja Rauni Hagman, Patentti- ja rekisterihallitus
Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö
Toimittaja Ulla Järvi, Julkisen sanan neuvosto
Hallituksen jäsen Klaus Krokfors, Transparency International Suomi ry

Sihteerit:
Työmarkkinalakimies Anna Gau, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, valtioneuvoston kanslia

Lisätietoa

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus virkamies sosiaalisessa mediassa 15.6.2016
Virkamieseettinen kompassi
Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan asettamispäätös

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014

Yhteystiedot

VINK@vm.fi
puh. 050 466 3646 (puheenjohtaja Metsäpelto)