Hyppää sisältöön
Media

Digikannustinrahoitus vauhditti kuntien digitalisaatiota ja paransi kansalaisten osallistumismahdollisuuksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2023 10.08
Uutinen
Henkilö katselee puhelinta

Kuntien digitalisaation kehittämiseen myönnetty valtionavustus on parantanut digitalisaation mahdollisuuksien ymmärtämistä, monipuolistanut kuntien toimintaa ja palveluja sekä modernisoinut niiden toteutustapoja. Tuoreessa raportissa tarkasteltiin kahdenkymmenen vuonna 2020 käynnistyneen digihankkeen tuloksia.

Vuonna 2020 alkaneissa hankkeissa saavutettuja tuloksia voidaan pitää sisällöllisesti erittäin monipuolisina. Kunnat muun muassa ottivat käyttöön sähköisiä tilavarausjärjestelmiä, uusivat päätöksenteko- ja asianhallintajärjestelmiään sekä kehittivät mobiilisovelluksia asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Lisäksi ne esimerkiksi pilotoivat robottipuheluita, järjestivät verkossa asukkaiden keskustelutilaisuuksia, ottivat sidosryhmiä vahvemmin mukaan päätöksenteon kanaviin ja modernisoivat palautejärjestelmiään. Teknisten ratkaisujen lisäksi huomiota kiinnitettiin asukasviestintään ja digitukeen sekä kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöareenoiden rakentamiseen.

Tulosten taustalla vaikuttavat kuntien lisääntynyt ymmärrys digitalisaatiosta, yhteistyömallien kehittyminen ja verkostojen kasvaminen. Digihankkeiden loppuraporttien perusteella piirtyvä kokonaiskuva on positiivinen ja osoittaa kuntien kykyä ja halua kehittää digitaalisia toimintojaan ja palveluitaan.

Haasteet venyttivät aikatauluja  

Lukuisten onnistumisten ja hyvien tulosten vastapainoksi hankkeissa koettiin erilaisia haasteita. Osa niistä johtui kuntien omasta toiminnasta, osa puolestaan oli seurausta ulkoisista tekijöistä, joihin kunnilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Yleisimpiä haasteita olivat hankekumppanien yhteistyön ongelmat ja sitoutumisen puute, henkilöstön vaihtuvuus, ongelmat ostopalvelutuottajien kanssa ja tavoitteiden sekä toimintatapojen tai järjestelmien epäsuhta.

Yleisin haasteiden aiheuttama negatiivinen vaikutus oli aikataulun venyminen alkuperäisestä suunnitelmasta. Kunnat vastasivat ennakoimattomiin tilanteisiin esimerkiksi muokkaamalla alkuperäisiä toimintasuunnitelmia tai hankkimalla apua ostopalveluna. 

Arvioitujen hankkeiden perusteella valtionavustuksen voidaan todeta toimineen tarkoituksenmukaisena kuntien digitalisaation kehittämisen ohjausmekanismina. Se on ohjannut hankekuntia tarkastelemaan digitalisaation tilaa ja etsimään erilaisia keinoja sen parantamiseksi. On tärkeää, että hankkeiden myönteiset tulokset vakiintuvat osaksi kunnan toimintaa. 

Taustatietoja

Valtiovarainministeriö käynnisti kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän syksyllä 2019 valtioneuvoston asetuksen perusteella. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä.

Nyt julkaistavan Kuntien digitalisaation kannustinrahajärjestelmän arviointi ja rahoitettujen hankkeiden tulosten yhteenveto – vuoden 2020 hankkeet -raportin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia toimintatapojen ja prosessien muutoksia kuntien digihankkeissa tavoiteltiin ja saavutettiin. Raportti on jatkoa kesäkuussa 2022 julkaistulle ensimmäiselle arviointiraportille, jonka aineisto koostui vuonna 2019 alkaneiden kuntien digihankkeiden loppuraporteista. Kahden peräkkäisen arvioinnin tulokset vahvistavat kuvaa digitalisaation kannustinjärjestelmästä rahoitettujen hankkeiden arkitodellisuudesta, onnistumisista, haasteista ja vaikuttavuudesta.

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Jari Mäkäläinen, puh. 0295 530 541, [email protected] 
Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 0295 530 020, [email protected]