Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnat toivovat joustoa ja toimintavapautta tehtäviensä hoitamiseen

Valtiovarainministeriö
8.10.2015 10.09
Tiedote

Valtiovarainministeriö keräsi elo-syyskuussa kunnista ehdotuksia vähennettävistä kuntien tehtävistä ja velvoitteista. Ehdotusten mukaan kunnat kaipaavat yleisesti lisää joustoa ja omaa harkintavaltaa palveluiden järjestämiseen sekä helpotusta lakisääteisten velvoitteiden järjestämiseen.

– Palaute kunnista on ymmärrettävää. Kuntien tehtävien järjestämistapoja koskevien yksityiskohtaisten velvoitteiden määrä on lisääntynyt 2000 -luvulla, toteaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Hallinnollisiin tehtäviin joustoa ja automatiikkaa

Kuntien vastauksissa suunnitteluun, raportointiin, valvontaan ja tilastointiin liittyvät velvoitteet koettiin kuormittavan tarpeettoman paljon. Toivottiin muun muassa lakisääteisten asiakas- tai toimintokohtaisten suunnitelmien vähentämistä, tilastoinnin ja raportoinnin yksinkertaistamista ja automatisoimista. Yksittäisiin tehtäviin liitetty hankerahoitus ja siihen liittyvä hallintotyö koettiin byrokraattiseksi ja aikaa vieväksi. Hankerahoitusta esitettiin yhdistettäväksi kuntien normaaleihin valtionosuuksiin.

Helpotuksia ja itsenäistä harkintaa asioiden joustavaan hoitoon

Palvelujen saatavuuden määräaikoja tai ryhmäkokoja koskevia säädöksiä tulisi kuntien mukaan vähentää. Myös erilaiset henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevat mitoitukset koettiin liian rajoittavina toiminnan tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle. Ehdotuksissa todettiin henkilöstön kelpoisuuksien osalta yleisesti, että kuntien on vaikea rekrytoida erityiskoulutuksen saaneita henkilöitä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä. Kunnat toivoivat, että liian tarkoista kelpoisuusvaatimuksista luovuttaisiin.

Yksittäisistä tehtävistä useita mainintoja saivat subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, työllistämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät, terveydenhuollon rutiininomaiset ja ikäkausitarkastukset sekä erilaisten terveydenhuoltoon liittyvien todistusten kirjoittaminen ja yksityisten palveluntuottajien valvontatehtävä.

Myös vammaispalvelulain mukaisia subjektiivisia oikeuksia esitettiin rajattaviksi ja oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevan lainsäädännön yksityiskohtia väljennettäviksi. Tietosuojaa ja tietojen luovuttamista viranomaiselta toiselle koskevaa sääntelyä toivottiin kevennettäväksi, jotta tieto käytännössä liikkuisi paremmin.

Monta kertaa nousivat esille myös yksityistielain mukaiset tielautakunnan tehtävät, löytöeläinten sijoittamisvastuu sekä lemmikkieläinten eläinlääkäripalvelut. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verohallinnolle koettiin aikaa vievänä. Vastauksissa esitettiin myös työ- ja virkaehtosopimusten säännösten väljentämistä, esimerkiksi työn vaativuuden arviointiin liittyen. Toivottiin myös opettajien kokonaistyöaikaan siirtymistä.

Vapauden lisääminen maksupolitiikassa sai kyselyssä vahvan kannatuksen. Vastauksissa esitettiin maksujen käytön laajentamista useampiin palveluihin, maksujen korotusmahdollisuuksia sekä kuntien harkintavallan lisäämistä maksujen määrittelyssä. Useassa vastauksessa esitettiin myös varallisuuden huomioimista maksujen määrittämisessä.

Vastauksista tukea jatkotyöhön

Vastauksia tuli yhteensä 243, joistakin kunnista useita. Vastaukset analysoidaan ja niitä hyödynnetään hallituksen kuntien kustannusten karsimista koskevan kärkihankkeen valmistelussa. Hallitusohjelman mukaisesti ministeriöiden tehtävänä on laatia kokonaisuudessaan yksityiskohtaiset esitykset kuntien tehtävien ja velvoitteiden poistamiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Hallitus on myös sitoutunut siihen, ettei se ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaalikaudella 2015–2019.

Lisätietoja:

Sami Miettinen, erityisavustaja, puh. 02955 3005, [email protected]

Silja Hiironniemi, ylijohtaja, puh. 02955 30220, [email protected]

Suvi Savolainen, ylitarkastaja, puh. 02955 30122, [email protected]

Anu Vehviläinen Kunta-asiat Kuntien tehtävien vähentäminen kärkihankkeet norminpurku reformit