Alueellisen varautumisen tehtävien yhteensovittamista kootaan sisäministeriöön

Valtiovarainministeriö 9.2.2017 19.47
Tiedote

Sisäministeriö vastaa vuoden 2019 alusta suoraan alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallisesta yhteensovituksesta maakuntien kesken ja keskushallinnon tasolla. Näin varautumisesta muodostuu valtakunnallinen kokonaisuus, joka perustuu valtioneuvostossa ja ministeriöissä päätettyihin sekä niitä avustavassa Turvallisuuskomiteassa linjattuihin varautumista koskeviin periaatteisiin. Reformiministeriryhmä linjasi asiasta kokouksessaan 9.2.2017 osana maakuntauudistusta. Samalla ministerityöryhmä linjasi uutta valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan lain jatkovalmistelua.

Varautumisella tarkoitetaan yleisesti sitä, että valtion, kuntien ja jatkossa maakuntien viranomaisten tulee varmistaa tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Reformiministeriryhmä linjasi myös, että sisäministeriön alainen Pelastusopisto vastaa vuoden 2019 alusta lakkautettavien aluehallintovirastojen sijasta alueellisten maanpuolustuskurssien ja maakuntien yhteisten häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämisestä. Maanpuolustuskurssit järjestetään jatkossa Pelastusopiston, puolustusvoimien ja maakuntien tiiviissä yhteistyössä.

Valtion lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi ehdotetaan maakuntien yhteisen varautumisen laillisuusvalvontatehtäviä.

Useampien maakuntien häiriötilanne- ja valmiusharjoitukset toteutettaisiin yhteistyössä keskushallinnon ja aluetasolla maakuntien sekä muiden alueen toimijoiden kanssa. Pelastusopiston lakisääteisenä tehtävänä on normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavan koulutuksen antaminen.

Reformiministeriryhmä linjasi myös uudistuksessa lakkautettavilta ELY-keskuksista siirtyvästä laajamittaisen maahantulon varautumisen tehtävästä. Tehtävä siirtyisi sisäministeriön alaiselle maahanmuuttovirastolle.

Ratkaisulla haetaan vahvempaa synergiaa

Tehdyllä ratkaisuilla varmistettaisiin myös jatkossa keskushallinnon turvallisuus- ja varautumistehtävien synergiaedut ja toisaalta koottaisiin Pelastusopistoon sille koulutusorganisaationa luontevasti soveltuvia tehtäviä. Samalla myös eri toimijoille tulevat ohjaus-, yhteensovitus- ja laillisuusvalvontaroolit olisivat selkeitä.

Monialaisina toimijoina maakunnista tulee samalla myös vahvoja yhteiskunnan varautumisen keskeisiä alueellisia toimijoita ja yhteistyön järjestäjiä.

Maakunnat vastaavat yhteen sovittamisesta alueellaan

Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunnat huolehtisivat alueensa toimijoiden yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä, joiden tarkoituksena olisi sovittaa yhteen varautumista alueella toimivien kesken. Yhteisellä varautumisella ja siihen liittyvällä yhteensovittamisella tarkoitetaan alueen kaikille toimijoille laaja-alaista, poikkihallinnollista yhteistyötä ja sen järjestämistä, yhteisten varautumiseen vaikuttavien ja varautumista edellyttävien asioiden käsittelyä sekä kokonaiskäsityksen muodostamista alueen toimijoiden varautumisesta.

Maakuntien roolina on toimia alueellisen varautumisen yhteistyön edistäjänä, verkostojen ja toimintamallien rakentajana ja ylläpitäjänä sekä yhteisen tekemisen järjestäjänä. Aiemmin varautumisen yleisiä alueellisia yhteensovittamistehtäviä ovat osaltaan hoitaneet aluehallintovirastot ja sitä ennen lääninhallitukset.

Monitoimialaisen valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelu jatkuu

Reformiministerityöryhmä linjasi samalla uutta valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan lain jatkovalmistelua. Valtion lupa- ja valvontavirastosta kehitetään uudenlainen valtioneuvoston ministeriöille yhteinen virasto. Lupa- ja valvontavirastoon kootaan laajalti sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja siihen liittyvään ohjaukseen liittyvät tehtävät nykyisestä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta ja aluehallintovirastoista. Ministerityöryhmän lainvalmistelua ohjaavan linjauksen mukaan Valviran ympäristöterveydenhuollon tehtävät sijoitetaan lupa- ja valvontavirastoa valmistelevan valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti uuteen lupa- ja valvontavirastoon. Jatkovalmistelussa ja lakia koskevan lausuntokierroksen yhteydessä arvioidaan kuitenkin ympäristöterveydenhuollon ohjauksen yksinkertaistamisen tarpeet ja suhteet Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n tehtäviin.

Valtion lupa- ja valvontavirastoon kootaan aikaisemmin tehtyjen linjausten mukaisesti myös aluehallintovirastoista ympäristölupatehtävät ja ELY-keskusten ympäristövalvonnan tehtäviä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Jatkovalmistelua jatketaan siltä pohjalta, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes jatkaa itsenäisenä virastona. Osana maakuntauudistusten asetetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva työryhmä, jonka tehtävänä on 31.5.2017 mennessä arvioida, miten Tukesin ja uuden valtion lupa- ja valvontaviraston yhteistyö ja tarkempi työnjako olisi perusteltua järjestää. Työryhmä voi myös arvioida työnjaon tulevia kehittämistarpeita.

Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan hallituksen esityksen luonnos on tarkoitus saada lausuntokierrokselle helmi-maaliskuun aikana.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö, puh. 050 456 1012

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, puh. 02951 63012

Hallintopolitiikka Kunta-asiat aluehallintouudistus